KNF: 10 mln zł kary dla Idea Banku

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł z powodu m.in. naruszeń statutu oraz stworzenia zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi - podały w komunikatach Idea Bank oraz KNF. Decyzja nie jest prawomocna.

Idea Bank - Logo
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł z powodu m.in. naruszeń statutu oraz stworzenia zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi - podały w komunikatach Idea Bank oraz KNF. Decyzja nie jest prawomocna.

Komisja postanowiła nałożyć karę pieniężną na Idea Bank z uwagi na fakt, że dopuścił się on licznych i długotrwałych naruszeń przepisów prawa, Statutu Banku oraz stworzył zagrożenie dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi o znacznej skali i poważnych negatywnych następstwach dla klientów Banku.

- napisano w komunikacie KNF.

Jak podano, kara została nałożona m.in. z powodu naruszenia statutu Idea Banku poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w statucie, stworzenia zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi w związku z wystąpieniem szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych.

Czytaj także: Idea Bank ma zgodę KNF na działanie jako TPP, będą nowe cyfrowe rozwiązania i usługi >>>

KNF: Idea Bank naruszył rozporządzenia ministra finansów

W ocenie KNF, Idea Bank naruszył także rozporządzenia ministra finansów m.in. poprzez brak działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów, jak również nie zapewnił właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczości zarządczej, wspomagającego proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, na który składa się w szczególności raportowanie o ryzyku.

KNF podał, że bank od maja 2016 r. do listopada 2017 r. oferował instrumenty finansowe – obligacje emitowane przez GetBack oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, nie posiadając do tego stosownych uprawnień, zatem czynności te nie mieściły się w katalogu zawartym w statucie banku.

"Bank w okresie od maja 2016 r. do marca 2018 r. wykonywał czynności doradztwa inwestycyjnego nie posiadając do tego zezwolenia (były to czynności nie mieszczące się w katalogu zawartym w statucie banku, przy czym bank nadal nie posiada uprawnień w tym zakresie). Pracownicy banku w oparciu o stany rachunków klientów przekazywali im rekomendacje nabycia obligacji GetBack. Były to wskazówki pozwalające klientom na jednoznaczną identyfikację instrumentów finansowych i kierunku zachowań inwestycyjnych" - dodano.

W ocenie Komisji, skala i charakter naruszeń, jakich dopuścił się bank, jest znacząca, a na negatywne postrzeganie banku w tym przypadku wpływ ma także całokształt okoliczności towarzyszących dopuszczeniu się naruszeń, w tym zwłaszcza dążenie do maksymalizacji zysku kosztem dobra klientów.

Wskazane nieprawidłowości skutkowały osiągnięciem przez bank korzyści w wysokości ponad 65 mln zł. Uzasadniałoby to wymierzenie kary przez KNF w wysokości zbliżonej do górnej granicy ustawowego zagrożenia, tj. 44.839.400 zł.

"Komisja nie mogła jednak wymierzyć kary pieniężnej w wysokości zbliżonej do kary maksymalnej z uwagi na trudną sytuację finansową banku, a także cele nadzoru, o których mowa w art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (zapewnienie stabilności rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie interesów jego uczestników). Dodatkowo KNF miała na względzie cele nadzoru określone w art. 133 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych" - napisano w komunikacie KNF.

Decyzja nie jest prawomocna

Decyzja nie jest prawomocna - bank może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skargę do sądu administracyjnego.

Idea Bank podał w komunikacie, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji KNF oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej, podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego.

Jak podano, KNF umorzyła, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, postępowanie w zakresie zarzutu braku zapewnienia, że czynności z zakresu działalności maklerskiej prowadzonej przez bank wykonują osoby posiadająca niezbędny zakres wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacje dla prawidłowego wykonywania tych czynności. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: