KNF: 150 tys. zł kary dla dewelopera Wikana

Gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję nakładającą na spółkę Wikana karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł i nałożyła na Wikanę karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł m.in. za naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie.

Fot. Pixabay.com

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję nakładającą na spółkę Wikana karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł i nałożyła na Wikanę karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł m.in. za naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie.

#KNF uchyliła karę 200 tys. zł i nałożyła na #deweloper #Wikana karę w wysokości 150 tys. zł

"Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 21 czerwca 2016 r. jest związane z ustaleniem nowych okoliczności w sprawie, których wpływ jest ograniczony wyłącznie do zmniejszenia wysokości nałożonej kary pieniężnej. Po pierwsze w związku ze zmianą stanu prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów - z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi - z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia), Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie w tym zakresie" - podano w komunikacie KNF,Ponadto organ nadzoru miał na uwadze ponownie przeanalizowaną sytuację finansową karanego podmiotu oraz stopień zaangażowania kapitałowego uczestników rynku, wyrażony w wartości kapitalizacji tejże spółki, w momencie popełnienia naruszenia. Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia naruszeń obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie przez Wikana.Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

KNF utrzymała kary dla Fundacji Przystań, B3System i ukarała Essevea Limited

KNF podtrzymała też karę dla Fundacji Przystań w Ścinawie w wysokości 40 tys. zł, nałożyła 120 tys., kary na Essevea Limited z siedzibą na Cyprze i utrzymała decyzję o wykluczeniu z obrotu regulowanego akcji spółki B3System."Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r. dotyczącą nałożenia na Fundację Przystań w Ścinawie kary pieniężnej w wysokości 40 000 zł wobec stwierdzenia, iż Fundacja Przystań w Ścinawie dopuściła się naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia KNF oraz spółki Bumech S.A. o zmniejszeniu poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Bumech S.A. w dniu 20 grudnia 2016 r." - czytamy w komunikacie KNF.Komisja jednogłośnie nałożyła na Essevea Limited z siedzibą na Cyprze karę pieniężną w wysokości 120 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka ta m.in. czterokrotnie naruszyła art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdyż nie dokonała w terminie zawiadomienia KNF i spółki Art & Business Magazine (obecnie MobiMedia Solution)."W okresie objętym postępowaniem Essevea Limited, będąc znaczącym akcjonariuszem w spółce, nie zawiadomiła KNF ani spółki o siedmiu zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów. Essevea Limited w dniu 11 marca 2015 r. poinformowała jedynie 'zbiorczo' (po terminie) KNF i spółkę o nabyciu lub zbyciu akcji oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego, nie informując jednak o liczbie akcji posiadanych bezpośrednio przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów i po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów oraz o ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów po każdej z tych zmian" - czytamy dalej.

Akcje B3System nadal wykluczone z obrotu na rynku regulowanym

Według KNF, uczestnicy rynku nie otrzymywali zatem na czas prawdziwego, rzetelnego obrazu zaangażowania Essevea Limited w akcjonariat spółki podczas, gdy uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji mają zapewniać inwestorom bieżące monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalać zorientować się w strukturze akcjonariatu spółki.Komisja jednogłośnie utrzymała także w mocy decyzję z dnia 27 czerwca 2017 r. o nałożeniu na spółkę B3System SA kary w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym."Bezterminowe wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia spółce decyzji z dnia 6 lutego 2018 r., a więc w terminie 30 dni od dnia, kiedy decyzja z dnia 27 czerwca 2017 r. stanie się ostateczna. Informacja o doręczeniu decyzji zostanie podana w odrębnym komunikacie" - czytamy także.Po ponownym rozpatrzeniu sprawy KNF stwierdziła, że decyzja z dnia 27 czerwca 2017 r. jest zgodna z prawem, a ustalony ponownie stan faktyczny i prawny nie daje podstaw do uchylenia i zmiany decyzji.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: