KNF: 515 z 541 banków spółdzielczych jest uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony

Bankowość spółdzielcza

Spośród 541 banków spółdzielczych działających w maju br. 515 banków było uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (IPS - Institutional Protection Scheme), podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Spośród 541 banków spółdzielczych działających w maju br. 515 banków było uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (IPS - Institutional Protection Scheme), podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Na koniec września 2019 r. działało 541 banków spółdzielczych, z czego 321 było członkami systemu ochrony #IPS #BPS, a 194 #IPS #SGB #KNF @uknf

"Na koniec września 2019 r. działało 541 banków spółdzielczych, z czego 321 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 194 IPS SGB" - czytamy w "Informacji o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r.""Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t.: Dz. U. 2018 poz. 613 ze zm.) dotychczasowe umowy zrzeszenia przestały już obowiązywać w przypadku banków spółdzielczych pozostających poza IPS: w dniu 23 listopada 2018 r. wygasła umowa zrzeszenia SGB-Banku S.A., a 31 grudnia 2018 r. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oznacza to koniec 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy. Po zakończeniu wymienionego okresu przejściowego banki, które posiadają fundusze własne o równowartości 5 mln euro oraz nie są uczestnikami IPS i nie uzyskały samodzielności przed upływem okresu przejściowego stają się samodzielne z mocy ustawy, w szczególności nie jest wymagana zgoda KNF na ich samodzielną działalność. Nie wyklucza to ich przystąpienia do IPS" - czytamy dalej.

Poza IPS funkcjonowało 26 banków

Poza IPS funkcjonowało 26 banków, w tym 15 posiadało fundusze własne na koniec września 2019 r. przekraczające 5 mln euro, podała też Komisja."Oba systemy IPS pod względem aktywów stanowią ponad 91% sektora banków spółdzielczych. W obu systemach ochrony uczestniczy 95% wszystkich podmiotów sektora banków spółdzielczych, które odpowiadają za wypracowanie 89,7% wyniku finansowego netto całego sektora" - czytamy dalej.

Aktywa uczestników obu Systemów Ochrony wyniosły łącznie 173,8 mld zł

Na koniec września 2019 r. aktywa uczestników obu Systemów Ochrony wyniosły łącznie 173,8 mld zł. Wynik netto uczestników na koniec września 2019 r. osiągnął wartość 502,7 mln zł. Banki będące uczestnikami Systemów Ochrony prowadziły działalność poprzez 3 220 placówek oraz zatrudniały 28 955 osoby."Portfel kredytowy bez instrumentów dłużnych banków zrzeszonych w Systemach Ochrony, na koniec września 2019 r. wyniósł 83 185 mln zł i wzrósł w ciągu roku o 11,3%. W stosunku do września 2018 r. jakość portfela kredytowego uległa nieznacznej poprawie, udział kredytów zagrożonych obniżył się z 8,85% na koniec września 2018 r. do 8,70% na koniec września 2019 r. Jednocześnie wzrosło pokrycie rezerwami i odpisami wartości portfela kredytów zagrożonych z 46,1% na koniec września 2018 r. do 49,0% na koniec września 2019 r." - napisano w materiale.Czytaj także: Spółdzielcy o zarządzaniu ryzykiem >>>

Fundusze własne banków należących do Systemów Ochrony na koniec września 2019 r. były wyższe o 1 181,6 mln zł i wynosiły 13 142,1 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy nieznacznie wzrósł z 17,16% do 17,44%."Według stanu na koniec września 2019 r. oba IPS na rachunku Funduszu Pomocowego zgromadziły kwotę 943 mln zł, a dodatkowo w Bankach Zrzeszających dostępne są środki Minimum Depozytowego w kwocie 8 524 mln zł, które zabezpieczają ryzyko utraty płynności przez Uczestników Systemów Ochrony" - podano też w raporcie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: