KNF: 850000 zł kary dla Pawła Trybuchowskiego, byłego członka zarządu GetBack

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 16 lipca 2021 r. decyzję nakładającą na Pawła Trybuchowskiego, pełniącego w okresie od 19 kwietnia 2012 r. do 1 grudnia 2017 r. funkcję członka zarządu GetBack SA karę pieniężną w wysokości 850 000 zł.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 16 lipca 2021 r. decyzję nakładającą na Pawła Trybuchowskiego, pełniącego w okresie od 19 kwietnia 2012 r. do 1 grudnia 2017 r. funkcję członka zarządu GetBack SA karę pieniężną w wysokości 850 000 zł.

W komunikacie KNF informuje, że kara została nałożona za naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. i raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. 

Czytaj także: GetBack: 157,91 mln zł straty netto w 2020 roku >>>

Wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną na Pawła Trybuchowskiego jest konsekwencją wydania 17 grudnia 2019 r. decyzji nakładającej na GetBack SA karę pieniężną w wysokości 500 000 zł m.in. w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017, raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017 oraz raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017 oraz nieopublikowaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, raportu rocznego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018. 

KNF: członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką

Komisja podkreśla, że w przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Statut Emitenta nie przywidywał ograniczenia odpowiedzialności Pawła Trybuchowskiego do określonych kategorii spraw, zatem ponosi on odpowiedzialność za naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

Paweł Trybuchowski nadzorował w Spółce obszar relacji inwestorskich (do 28 sierpnia 2017 r., tj. przed publikacją raportów okresowych Spółki), obsługi klienta i marketing, ryzyka i analiz, IT, biuro projektów oraz biuro pomocy i wsparcia dłużnika. Oznacza to, że jego kompetencje dotyczyły zarządzania sferą działalności Spółki w zakresie raportowania informacji bieżących i poufnych. 

Czytaj także: KNF: 1 mln zł kar dla GetBack za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych >>>

Paweł Trybuchowski nadzorując obszar relacji inwestorskich, był zaangażowany, do 28 sierpnia 2017 r., w kluczowe procesy w Spółce i odpowiadał za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych w Spółce. Mimo, że Paweł Trybuchowski nadzorował obszar relacji inwestorskich do 28 sierpnia 2017 r., a więc jeszcze przed publikacją raportów półrocznych za 2017 r., tj. przed 20 września 2017 r., dysponował wystarczającą wiedzą na temat działalności Spółki, odzysków z wierzytelności, sposobów jej finansowania, skali przeprowadzonych emisji obligacji, a także pogarszającej się kondycji finansowej, aby móc w krytyczny sposób ocenić, że wyniki finansowe przedstawiane inwestorom w raportach finansowych Spółki są nierzetelne i nie odzwierciedlają jej faktycznej sytuacji finansowej. 

Ponadto Paweł Trybuchowski był świadomy generalnej złej sytuacji Spółki. Mimo to akceptował kolejne przedkładane jej sprawozdania finansowe, prezentujące wysokie zyski i przychody z działalności Spółki. Zatwierdzał zatem sprawozdania finansowe Spółki, co do rzetelności których, zgodnie z jego wiedzą, powinien mieć zastrzeżenia. 

KNF oceniła działania Pawła Trybuchowskiego jako "całkowicie nieakceptowalne"

Działania Pawła Trybuchowskiego, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Zarządu Spółki, Komisja oceniła jako całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją organu nadzoru. Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje Emitenta, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez Spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter adekwatny.

Członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa. 

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 1 000 000 zł.

Udostępnij artykuł: