KNF: banki spodziewają się wzrostu kredytów i depozytów w tym roku

Z rynku

Banki planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2018 r., wynika z dokumentu "Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2018 r." opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Banki planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2018 r., wynika z dokumentu "Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2018 r." opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

#Banki oczekują nieznacznego pogorszenia jakości portfela kredytowego #KNF #kredyty @uknf

Banki planują wzrost sumy bilansowej i portfela kredytowego odpowiednio o 3,8% i 6,8% r/r w 2018 r. Kredyty dla przedsiębiorstw mają rosnąć w tempie 9,4% rocznie, kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych w tempie 9,1%, zaś portfel kredytów mieszkaniowych ma wzrosnąć o 4,2% w skali roku. Na ten rok banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego o 5,4% r/r, wynika z dokumentu "Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2018 r." opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Stabilny rozwój akcji kredytowej w 2018 r.

Banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2018 r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o 3,8%. Motorem wzrostu mają pozostać należności od sektora niefinansowego, które w ciągu roku mają zwiększyć się o 6,8%."Banki tradycyjnie przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost o 9,4%), przy czym rok temu szacunki te były wyższe o ponad 6 pkt proc. od ostatecznego wykonania. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 10,7%. Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali sektora o 7,8%. " - czytamy w ankiecie.

Wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych

Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 9,1%, co jest związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych.Wzrost portfela nieruchomości mieszkaniowych zakładany jest na 4,2% r/r."Jednocześnie można zauważyć dalsze wygaszanie portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w CHF. Banki w 2018 r. zaplanowały zmniejszenie tego portfela (wyrażonego w złotych) o 2,9%. Spadek wyrażony w CHF wyniósłby 7%." - czytamy także.Banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego w wysokości 5,4%, przy czym depozyty gospodarstw domowych mają wzrosnąć o 6,5%, a depozyty przedsiębiorstw o 3,1%.

Banki oczekują nieznacznego pogorszenia jakości portfela kredytowego

Jakość portfela kredytowego nieznacznie się pogorszy w tym roku. Banki oczekują lekkiej poprawy jakości kredytów dla MSP, ale pogorszenia dla dużych przedsiębiorstw oraz niewielkiego pogorszenia jakości portfela kredytów konsumpcyjnych oraz stabilnego poziomu jakości portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe, podała także KNF."Jakość należności w 2018 r. nieznacznie się pogorszy. Jakość kredytów mieszkaniowych bez istotnych zmian" - czytamy w ankiecie.Banki zakładają, że nastąpi lekka poprawa jakości kredytów dla MŚP (NPL z 12,3% do 12,0%), dla dużych przedsiębiorstw pogorszenie z 8,1% do 8,4%W ocenie banków, portfel kredytów konsumpcyjnych wykaże niewielkie pogorszenie jakości (planowany wzrost NPL o 0,2 pkt proc.) z 12,1% do 12,3%.

Oczekiwany wzrost wyniku netto o 5,2% r/r w tym roku

Banki komercyjne, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 90,2% na koniec 2017 r., spodziewają się, że wynik netto wzrośnie w tym roku o 5,2% r/r, podała również KNF."Banki zakładają polepszenie wyników finansowych w stosunku do 2017 r., wzrost wyniesie łącznie 5,2%. Jednocześnie w 2018 r. zaplanowano wzrost wyniku odsetkowego o 6,3%, a wyniku z tytułu opłat i prowizji o 2,1%. Koszty działania mają zwiększyć się o 4,4%. - czytamy w informacji "Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2018 r."

W 2017 r. niższy zysk netto sektora bankowego

W 2017 r. zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 13,6 mld zł i był niższy o 2,3% r/r."W 2018 r. banki komercyjne nie planują zmian wskaźników rentowności. Dla grupy banków komercyjnych objętej ankietą średni wskaźnik rentowności aktywów minimalnie zwiększy się z poziomu 0,80% odnotowanego na koniec 2017 r. do poziomu 0,81%. W zakresie zwrotu z kapitału banki nie przewidują zmian" - czytamy dalej.Według ankiety KNF, fundusze własne banków mają wzrosnąć o 6,3%, a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o 6,3%, co doprowadzi do minimalnego spadku poziomu TCR z 19,03% do 19,02%. Istotny wzrost kapitału Tier II (o 37,1%). W tym samym czasie kapitał Tier I wzrośnie o 3,1%, a wskaźnik T1 zmniejszy się z 17,23% do 16,71%.Materiał analityczny dotyczący planów finansowych banków na 2018 r. zawiera odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 90,2% na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: