KNF dopuszcza wypłatę na dywidendę nawet 100 proc. zysków domów maklerskich. A co z TFI i PTE?

Z rynku

Domy maklerskie spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria powinny przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku w 2020 r., choć jednocześnie KNF dopuszcza wypłatę 100% zysku w przypadku spełnienia przez nie wymogów dotyczących właściwych norm adekwatności kapitałowej, podała KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Domy maklerskie spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria powinny przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku w 2020 r., choć jednocześnie KNF dopuszcza wypłatę 100% zysku w przypadku spełnienia przez nie wymogów dotyczących właściwych norm adekwatności kapitałowej, podała KNF.

#DomyMaklerskie spełniające wyznaczone przez @uknf kryteria powinny przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku w 2020 r. #KNF #dywidenda

"Zaleca się, aby dywidendę w 2020 roku wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2019 r.:I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej [...] na dzień 31 grudnia 2019 r.:
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%;
  • współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;
  • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;
Czytaj także: KNF cofnęła licencję Vestor. Dom maklerski ma dwa miesiące na zakończenie działalności >>>

II. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2019 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%;III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;IV. podmiot w 2019 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 z pózn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.

Pozostałe zalecenia KNF

B. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r.:I. spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;II. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2019 roku;III. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2019 roku" - wymieniono w komunikacie.Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok, w szczególności wysokość bieżącego wyniku finansowego domu maklerskiego, podała także KNF.

KNF dopuszcza warunkowe wypłaty do 75% i 100% zysku TFI na dywidendę

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 75% lub 100% zysków za 2019 r., w zależności od wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego, podała również KNF. Dodatkowo stanowisko uwzględnia kryterium odnoszące się do wymogu dotyczącego aktywów płynnych, które wynika z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)."W zakresie polityki dywidendowej dla towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2020 roku podstawowe założenia dotyczące kryteriów wypłaty dywidendy nie ulegają zmianie i pozostają spójne z dotychczasowymi kryteriami zaprezentowanymi w stanowisku KNF dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej. Dodatkowo stanowisko uwzględnia kryterium odnoszące się do wymogu dotyczącego aktywów płynnych, które wynika z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych" - czytamy w komunikacie.Zaleca się, aby jedynie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które spełniają łącznie poniższe kryteria, mogły rozdysponować kwotę odpowiadającą zyskowi netto za 2019 r. na wypłatę dywidendy:A. w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2019 r.I. towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2019 roku oraz w okresie od początku 2020 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok nie naruszyło ustawowych przepisów dotyczących wymogów kapitałowych;II. towarzystwo funduszy inwestycyjnych otrzymało ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2;III. podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie spowodują zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego. Przy czym w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, podział zysku nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.IV. podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.B. w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r.I. towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełnia kryteria I - III wymienione w literze A;II. podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2, przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego" - wymieniono w komunikacie.Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo funduszy inwestycyjnych powinno uwzględnić następujące kwestie:
  • dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, tak, aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach;
  • wysokość wyniku finansowego z bieżącego roku;
  • zgłoszone w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, podano także.

Dywidendy PTE powinny uwzględniać potrzeby związane z reformą systemu emerytalnego

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 100% zysków za 2019 r., przy czym przy podejmowaniu decyzji należy brać pod uwagę dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, podała także KNF."Założenia polityki dywidendowej w 2020 r. dotyczące wymaganych poziomów współczynników kapitałowych oraz oceny nadzorczej BION pozostają spójne z dotychczasowymi kryteriami zaprezentowanymi w stanowisku KNF dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średniookresowej (przyjęte przez KNF w dniu 22 maja 2018 r.). Powyższe założenia zostały uzupełnione o zalecenie, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku, PTE uwzględniło dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty, zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych oraz potrzeby związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, której przepisy maja wejść w życie w 2020 r." - czytamy w komunikacie.Zaleca się, aby dywidendę w 2020 r. w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r. wypłaciły wyłącznie PTE, które spełniają łącznie poniższe kryteria:I towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2018 r. 1 (dobra) lub 2 (zadowalająca);II w 2019 r. oraz w okresie od początku 2020 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez towarzystwo ustawowych wymogów kapitałowych;III według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;IV według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadająca na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;V towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2018 r. w obszarze „adekwatność kapitałowa" 1 (dobra) lub 2 (zadowalająca).Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., wymieniono w informacji.Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, wskazano także."Ponadto zaleca się, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy były brane pod uwagę dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, której przepisy mają wejść w życie w 2020 r., w szczególności dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z przekształceniem powszechnego towarzystwa emerytalnego w towarzystwo funduszy inwestycyjnych, wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych" - podkreślono w komunikacie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: