KNF: kary finansowe dla ZM Invest, Generali TU i dwóch biur usług płatniczych

Z rynku

Logo KNF
Źródło: Materiały prasowe

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła kary finansowe w wysokości 500 tys. zł na ZM Invest SA, 100 tys. zł na Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA oraz nałożyła kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych, podała Komisja.

#KNF nałożyła kary finansowe w wysokości 500 tys. zł na #ZMInvest SA, 100 tys. zł na #Generali TU SA oraz nałożyła kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych @uknf

“Komisja jednogłośnie nałożyła na ZM Invest SA z siedzibą w Ropczycach karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka ta dopuściła się naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczących ujawniania stanu posiadania w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomień KNF i ZM Ropczyce SA: 1) o zejściu w dniu 30 września 2016 r. poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów, 2) o zmianie w dniu 23 grudnia 2016 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje KNF, strona nie złożyła zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów, w terminie 4 dni roboczych liczonych od dnia, w którym ZM Invest dowiedziała się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Tym dniem w obu przypadkach był dzień rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego ZM Ropczyce.

“Komisja zwraca uwagę, że na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia o zmianie w stanie posiadania znacznego pakietu akcji lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w przepisach ustawy o ofercie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne)” – czytamy dalej.

100 tys. zł kary dla Generali TU…

“Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie odszkodowania lub obowiązku poinformowania o odmowie wypłaty odszkodowania. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły postępowań likwidacyjnych prowadzonych w latach 2015 – 2016 r. Komisja stosowała już sankcje za naruszenia obejmujące częściowo wskazany okres. Zakład ubezpieczeń wdrożył intensywne środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary” – czytamy także.

… i 700 zł oraz 1100 zł dla biur usług płatniczych

Komisja jednogłośnie nałożyła także kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych: 700 zł na jedno biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach płatniczych polegające na niezawarciu umowy ubezpieczenia w terminie określonym w Rozporządzeniu ministra finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych. Natomiast 1100 zł KNF nałożyła na drugie biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach płatniczych polegające na nieprzekazaniu w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2016 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: