KNF: kary finansowe dla ZM Invest, Generali TU i dwóch biur usług płatniczych

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła kary finansowe w wysokości 500 tys. zł na ZM Invest SA, 100 tys. zł na Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA oraz nałożyła kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła kary finansowe w wysokości 500 tys. zł na ZM Invest SA, 100 tys. zł na Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA oraz nałożyła kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych, podała Komisja.

#KNF nałożyła kary finansowe w wysokości 500 tys. zł na #ZMInvest SA, 100 tys. zł na #Generali TU SA oraz nałożyła kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych @uknf

"Komisja jednogłośnie nałożyła na ZM Invest SA z siedzibą w Ropczycach karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka ta dopuściła się naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczących ujawniania stanu posiadania w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomień KNF i ZM Ropczyce SA: 1) o zejściu w dniu 30 września 2016 r. poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów, 2) o zmianie w dniu 23 grudnia 2016 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje KNF, strona nie złożyła zawiadomień o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów, w terminie 4 dni roboczych liczonych od dnia, w którym ZM Invest dowiedziała się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Tym dniem w obu przypadkach był dzień rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego ZM Ropczyce."Komisja zwraca uwagę, że na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia o zmianie w stanie posiadania znacznego pakietu akcji lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w przepisach ustawy o ofercie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne)" - czytamy dalej.

100 tys. zł kary dla Generali TU...

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie odszkodowania lub obowiązku poinformowania o odmowie wypłaty odszkodowania. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły postępowań likwidacyjnych prowadzonych w latach 2015 – 2016 r. Komisja stosowała już sankcje za naruszenia obejmujące częściowo wskazany okres. Zakład ubezpieczeń wdrożył intensywne środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary" - czytamy także.

... i 700 zł oraz 1100 zł dla biur usług płatniczych

Komisja jednogłośnie nałożyła także kary pieniężne na dwa biura usług płatniczych: 700 zł na jedno biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach płatniczych polegające na niezawarciu umowy ubezpieczenia w terminie określonym w Rozporządzeniu ministra finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych. Natomiast 1100 zł KNF nałożyła na drugie biuro za naruszenie przepisów ustawy o usługach płatniczych polegające na nieprzekazaniu w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2016 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: