KNF: kary pieniężne dla PZU i pięciu innych firm

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group, Time Asset Management, a spółce Gant Development uchyliła decyzję o nałożeniu na kary wysokości 300 tys. zł i nałożyła karę pieniężną w nowym, niższym wymiarze 290 tys. zł.

#KNF nałożyła na #PZU karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł @uknf

“Komisja jednogłośnie nałożyła na Eques Investment TFI S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenie przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (…) w związku przekroczeniem ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z przepisu prawa w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 r” – czytamy w komunikacie.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Provide TFI SA karę pieniężną w wysokości 30 tys., w związku z naruszeniem: 1) art. 65 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez pozostawanie jedynym uczestnikiem Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dłużej niż przez okres 6 miesięcy; 2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez brak podjęcia czynności w zakresie likwidacji Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu.

“Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2014 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary” – czytamy także.

Komisja jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 50 tys.zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2015 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary, podano także.

Na Time Asset Management SA KNF nałożyła m.in. karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł, na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (…) poprzez brak stosowania w prowadzonej działalności rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług maklerskich oraz ochronę interesów klientów i informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 18 lipca 2017 r. nakładającą na spółkę Gant Development administracyjną karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 290 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka m.in. dwukrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości dwóch informacji poufnych dotyczących okoliczności wskazujących na utratę wartości aktywów Gant Development oraz grupy kapitałowej Gant Development powstałych najpóźniej w dniach 11 i 13 lipca 2012 r.; a także szesnastokrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących 16 emisji obligacji przeprowadzonych w 2012 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: