KNF nakłada kary, łącznie 367 tys. zł. Dla kogo?

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary finansowe w wysokości 120 tys. zł na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, 40 tys. zł na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i 207 tys. zł na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary finansowe w wysokości 120 tys. zł na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, 40 tys. zł na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i 207 tys. zł na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

#KNF nałożyła kary finansowe w wysokości 120 tys. zł na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, 40 tys. zł na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i 207 tys. zł na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych @uknf

"Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 28 października 2016 r., nakładającą na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty między innymi art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez dokonanie emisji obligacji serii E w wysokości przekraczającej 75% wartości aktywów netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji serii E i nałożyła na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 120 tys. zł w związku z stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa" - czytamy w komunikacie.

KNF stwierdziła naruszenie prawa

Komisja wskazuje, że przyczyną powyższego rozstrzygnięcia jest pogorszenie się sytuacji finansowej spółki. Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia naruszenia przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty m.in. ww. przepisu prawa.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania" - czytamy dalej.Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję z 29 sierpnia 2017 r., nakładającą na TUZ TUW karę pieniężną w wysokości 260 tys. zł w związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej poprzez ustalenie składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015 i nałożyła na ww. podmiot karę pieniężną w wysokości 207 tys. zł, podano także."Przyczyną zmiany wysokości kary pieniężnej było stwierdzenie zmiany wysokości aktualnej składki przypisanej brutto TUZ TUW. Powyższe nie zmienia stanowiska Komisji co do stwierdzonego stanu bezprawności, w którym TUZ TUW pozostawał w latach 2011-2015" - podsumowano.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: