KNF nałożyła na Alior Bank kary w wysokości 10 milionów złotych

Z rynku

Alior Bank - Logo
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Alior Bank SA”, „Bank”) kary pieniężne za naruszenia między innymi przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (obok innych naruszeń przepisów prawa).

@uknf nałożyła na @AliorBankSA kary w wysokości 10 milionów złotych #KNF #AliorBank

Kara w wysokości 1 miliona złotych nałożona została za istotne naruszenie między innymi przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 listopada 2015 r. – podała KNF.

Z kolei kara w wysokości 9 milionów złotych nałożona została za naruszenie między innymi przepisów ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 kwietnia 2018 r.

KNF podała, że w każdym z przypadków zidentyfikowane naruszenia obejmowały:

  1. brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 74b ust. 2 w związku z art. 74b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
  2. brak zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 73 ust. 1 ww. ustawy),
  3. świadczenie usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta (art. 83a ust. 3 ww. ustawy),
  4. przekazywanie klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych (art. 76 ust. 1 ww. ustawy).

Jakie naruszenia popełnił Alior Bank?

Wskazane naruszenia związane były z pośrednictwem Alior Bank SA w obrocie certyfikatami inwestycyjnymi funduszy: WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „fundusze WI”) – napisano w komunikacie KNF.

Z ustaleń przeprowadzonego przez KNF postępowania wynika, że miały miejsce między innymi przypadki braku zawierania przez Bank pisemnych umów dotyczących przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowychz osobami nabywającymi i zbywającymi certyfikaty inwestycyjne funduszy WI w ramach obrotu wtórnego za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku.

Ponadto stwierdzono, że Alior Bank SA świadczył usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów, z którymi nie zawarto wcześniej umów dotyczących tego rodzaju usług. Ustalenia postępowania wykazały, że pomimo braku umów pracownicy Banku w drodze korespondencji e-mail przekazywali klientom informacje i udzielali im wskazówek dotyczących inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy WI. Informacje te pozwalały klientom na jednoznaczną identyfikację zarówno instrumentów finansowych(certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy WI), jak również kierunku ich rekomendowanych inwestycji.

Udostępnij artykuł: