KNF obniżyła karę dla Generali TU do 260 tys. zł. Spółka Drop ma zapłacić 400 tys. zł

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła karę pieniężną nałożoną na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych do 260 tys. zł oraz nałożyła na spółkę Drop karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego, polegającego na przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną.

Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła karę pieniężną nałożoną na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych do 260 tys. zł oraz nałożyła na spółkę Drop karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego, polegającego na przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną.

#KNF obniżyła karę pieniężną nałożoną na #GeneraliTU za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych @uknf

"Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 13 września 2017 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w wysokości 270 tys. zł za naruszenia art. 14 ust. 1 - 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Sankcja dotyczyła przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2010 - 2013. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmian w zakresie ustaleń faktycznych na korzyść Towarzystwa w wymiarze ustalonego opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub w poinformowaniu o odmowie uwzględnienia roszczenia w sprawach dotyczących 4 osób, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 260 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Za co nałożono karę na Drop SA?

Ponadto Komisja jednogłośnie nałożyła na Drop SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka ta naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, w zw. z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy zmieniającej, ponieważ nie wykonała obowiązku informacyjnego i nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną Drop sp. z o.o.

"KNF podkreśla, że podstawowym obowiązkiem akcjonariuszy spółek publicznych jest przekazywanie, niezwłocznie, do publicznej wiadomości informacji poufnych ich dotyczących. Terminowe i należyte przekazywanie takich informacji przyczynia się do zachowania równowagi informacyjnej na rynku kapitałowym. Podkreślenia wymaga, że naruszenie obowiązków informacyjnych poprzez nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji, która stanowi informację poufną godziło w dobro szczególnie chronione, jakim jest interes uczestników rynku kapitałowego oraz bezpieczeństwo i przejrzystość rynku kapitałowego. Strona nie przekazując informacji w przedmiocie decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej spółki zależnej Drop sp. z o.o. naruszyła zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów do informacji poufnych odnoszących się do strony. Informacja o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Drop sp. z o.o. była dla akcjonariuszy informacją istotną. Znaczna część działalności operacyjnej grupy kapitałowej skupiała się właśnie na działalności w spółce zależnej. Spółka ta w 2016 r. wygenerowała większość przychodu grupy kapitałowej (99%). Wskutek zawieszenia działalności spółki zależnej grupa kapitałowa de facto zawiesiła prowadzenie dotychczasowej działalności operacyjnej w istotnym zakresie" - czytamy dalej.Ponadto Komisja jednogłośnie nałożyła na jedno biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości 500 zł wobec nieprzekazania w terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2016 r. oraz w 2016 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: