KNF podała, ile wyniósł zysk ubezpieczycieli pod trzech kwartałach 2018 roku

Firma

Mężczyzna i stos pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Witthaya

Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw. 2018 r. Składka przypisana brutto w tym okresie wzrosła o 0,33% r/r do 46,3 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 5,71 mld zł w I-III kw. 2018 r. - podał @uknf #ubezpieczenia

“Wynik finansowy netto działu I wyniósł 1,96 mld zł i w porównaniu z III kw. 2017 r. wzrósł o 5,63%, tj. o 0,1 mld zł. Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 3,75 mld zł i w odniesieniu do III kw. 2017 r. wzrósł o 24,57%, tj. o 0,74 mld zł” – czytamy w “Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2018 r.”

Na koniec III kwartałów 2018 r. składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosła 46,3 mld zł i była o 0,33% (0,15 mld zł) wyższa niż rok wcześniej. W dziale I nastąpił spadek składki o 10,3%, natomiast dział II odnotował wzrost składki przypisanej o 7,32%

Składka przypisana brutto za III kwartały 2018 r. zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 16,41 mld zł i była niższa o 1,88 mld zł (o 10,3%) w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

Pełen raport KNF o sektorze ubezpieczeń

“Spośród grup ubezpieczeń działu I największy spadek składki przypisanej brutto miał miejsce w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe ) – spadek o 2,29 mld zł, tj. o 27,23%, z poziomu 8,43 mld zł do poziomu 6,13 mld zł. Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) – o 0,29 mld zł tj. o 7,17%, do wartości 4,41 mld zł” – czytamy dalej.

Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za 3 kwartały 2018 r. osiągnęła poziom 4,12 mld zł i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. o 1,91 mld zł (o 31,68%).

Wysokość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń działu II za 3 kwartały 2018 r. wyniosła 29,89 mld zł i w porównywaniu ze składką w analogicznym okresie 2017 roku była wyższa o 2,04 mld zł (o 7,32%).

30,94 mld zł wypłaconych odszkodowań

“Wzrost składki przypisanej brutto w dziale II z działalności bezpośredniej w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku odnotowano w czternastu grupach ubezpieczeń. Największy miał miejsce w ubezpieczeniach komunikacyjnych, czyli w grupie 3 (auto-casco) o 0,5 mld zł (8,9%), do wartości 6,12 mld zł oraz w grupie 10 (OC komunikacyjne) o 0,35 mld zł (o 3,16%), do poziomu 11,4 mld zł. W grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych) zebrano więcej o 0,34 mld zł składki (o 16,68%) do wysokości 2,38 mld zł” – podano także.

KNF podała, że przychody z działalności lokacyjnej ogółem za III kwartały 2018 r. wyniosły 8,16 mld zł, co stanowiło spadek o 24,17% (tj. o 2,60 mld zł) w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie 3 kwartałów 2018 r. wyniosły 53,64 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (57,69% łącznych kosztów) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (22,18% łącznych kosztów).

W okresie III kwartałów 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto 30,94 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość ta zwiększyła się o 1,35 mld zł, czyli o 4,56%.

Łącznie koszty administracyjne i akwizycji wyniosły w okresie III kwartałów 2018 r. 11,89 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosły o 4,87%, tj. o 0,55 mld zł. W tym samym czasie składka przypisana brutto wzrosła o 0,33% r/r.

Jaki zysk zakładów ubezpieczeń?

W 3 kwartałach 2018 r. koszty akwizycji w zakładach ubezpieczeń ogółem osiągnęły kwotę 9,26 mld zł i były wyższe o 6,23% r/r. Koszty akwizycji łącznie stanowiły 20,01% składki przypisanej brutto sektora ubezpieczeń, podano także.

Koszty administracyjne sektora ubezpieczeń w okresie III kwartałów 2018 r. wyniosły 2,63 mld zł i były wyższe o 0,36% r/r. Koszty te ogółem stanowiły 5,68% składki przypisanej brutto całego sektora ubezpieczeń (również 5,68% w III kw. 2017 r.).

Na koniec 3 kwartałów 2018 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 4,77 mld zł, co stanowiło wzrost o 21,62%, tj. o 0,85 mld zł r/r. Wpływ na tę zmianę miała głównie poprawa wyniku technicznego w dziale II, gdyż w dziale I odnotowano niewielki spadek wyniku technicznego (o 0,01 mld zł). W dziale ubezpieczeń na życie zysk techniczny wyniósł 2,41 mld zł (spadek o 0,47%, tj. o 0,01 mld zł w stosunku do III kw. 2017 r.). W dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zysk techniczny wyniósł 2,37 mld zł (wzrost o 57,07%, tj. o 0,86 mld zł w stosunku do III kw. 2017 r.).

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec III kwartałów 2018 r. wyniosła 195,8 mld zł, w tym w dziale I: 99,12 mld zł, a w dziale II: 96,68 mld zł.

“Na dzień 30 września 2018 r. 19 zakładów ubezpieczeń działu I oraz 17 zakładów ubezpieczeń działu II posiadało wskaźniki wypłacalności powyżej 175%” – podała także KNF.

Na koniec III kwartałów 2018 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 60 krajowych zakładów ubezpieczeń = 26 zakładów ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) i 33 zakłady ubezpieczeń działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz 1 zakład reasekuracji. Wszystkie zakłady posiadające zezwolenie prowadziły działalność.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: