KNF przedstawiła raport o sytuacji banków w 2017 roku

Raporty / Z rynku

Udział kredytów zagrożonych (NPL) w portfelu kredytowym przedsiębiorstw zmniejszył się do 8,2% na koniec 2017 r. wobec 9,2% rok wcześniej, zaś udział NPL w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych pozostał stabilny r/r (6,1% na koniec ub. roku wobec 6% rok wcześniej). Jakość portfela kredytowego sektora bankowego ogółem pozostaje stabilna, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie o sytuacji banków w 2017 r.

Napis: bank na budynku
Fot. Pixabay.com

Udział kredytów zagrożonych (NPL) w portfelu kredytowym przedsiębiorstw zmniejszył się do 8,2% na koniec 2017 r. wobec 9,2% rok wcześniej, zaś udział NPL w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych pozostał stabilny r/r (6,1% na koniec ub. roku wobec 6% rok wcześniej). Jakość portfela kredytowego sektora bankowego ogółem pozostaje stabilna, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie o sytuacji banków w 2017 r.

#KNF: jakość portfela kredytowego ogółem pozostaje stabilna #banki #kredyty #raport @uknf

"W 2017 r. odnotowano zmniejszenie stanu zagrożonych kredytów przedsiębiorstw (o 1,9 mld zł, tj. o -5,9%) oraz znaczne zmniejszenie ich udziału w portfelu (z 9,2% na koniec 2016 r. do 8,2% na koniec 2017 r.). Poprawę jakości odnotowano zarówno w portfelu kredytów dla MSP (stan kredytów zagrożonych zmniejszył się o 0,8 mld zł, a ich udział w portfelu obniżył z 11,1% do 10%), jak i kredytów dla dużych przedsiębiorstw (stan kredytów zagrożonych obniżył się o 0,8 mld zł, a ich udział w portfelu z 6,8% do 5,8%)" - czytamy w raporcie.W ujęciu branżowym, największy przyrost kredytów zagrożonych w 2017 r. odnotowano w przedsiębiorstwach branży energetycznej (o 0,9 mld zł) oraz przemyśle produkcji sprzętu transportowego (o 0,4 mld zł), a największy spadek w przedsiębiorstwach branży metalurgicznej (o 0,5 mld zł) i rynku nieruchomości (o 1,1 mld zł).

"Na koniec 2017 r. najniższą jakość przedstawiał portfel kredytów przedsiębiorstw z branży górnictwa i wydobycia oraz hoteli i gastronomii, w których udział kredytów zagrożonych przekraczał 20%" - czytamy także.

Jakość portfela kredytowego ogółem pozostaje stabilna

KNF podała, że jakość portfela kredytowego ogółem pozostaje stabilna. W 2017 r. odnotowano nieznaczny spadek stanu kredytów ze stwierdzoną utratą wartości (o 0,8 mld zł, tj. o -1,2%), co w połączeniu ze wzrostem portfela kredytowego doprowadziło do zmniejszenia ich udziału w całym portfelu - z 6,2% na koniec 2016 r. do 5,9% na koniec 2017 r."Trzeba jednak dodać, że ten korzystny obraz po części wynikał ze zmiany zasad rachunkowości w jednym z banków, skutkującym wyłączeniem z kategorii zagrożone części portfela kredytowego, jak też umocnienia złotego względem CHF oraz sprzedaży części portfela 'złych kredytów' (gdyby nie te zdarzenia, to stan kredytów zagrożonych byłby wyższy niż na koniec 2016 r.) oraz przyspieszenia tempa wzrostu kredytów" - czytamy w raporcie.

Z punktu widzenia poszczególnych kategorii kredytów, zmniejszenie stanu kredytów ze stwierdzoną utratą wartości odnotowano w portfelu kredytów dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych, a wzrost w portfelu kredytów konsumpcyjnych i pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych, podano także.

Stan zagrożonych kredytów mieszkaniowych zmniejszył się

Stan zagrożonych kredytów mieszkaniowych zmniejszył się w ub. roku o 0,6 mld zł, tj. o -5,6%, oraz ich udział w portfelu (z 2,9% na koniec 2016 r. do 2,8% na koniec 2017 r.). Spadek ten wynikał z umocnienia złotego, co skutkowało zmniejszeniem stanu kredytów zagrożonych w portfelu kredytów walutowych (o 1,1 mld zł), podczas gdy stan zagrożonych kredytów złotowych nieznacznie wzrósł (o 0,4 mld zł). Poprawie jakości sprzyjał też proces sprzedaży części portfela "złych kredytów"."W kontekście relatywnie wysokiej bieżącej jakości kredytów mieszkaniowych na tle innych portfeli, UKNF stale podkreśla, że należy mieć na uwadze iż portfel ten generuje szereg rodzajów potencjalnego ryzyka, które może zmaterializować się w przyszłości. W szczególności trzeba mieć na uwadze dominującą rolę tych kredytów w bilansie sektora bankowego (na koniec 2017 r. stanowiły one 38,7% kredytów dla sektora niefinansowego oraz 21,8% sumy bilansowej sektora, ale w niektórych bankach udział ten był znacznie wyższy), nadal wysoki udział kredytów walutowych, jak też wysokie LTV części portfela kredytowego. Dodatkowo należy mieć na uwadze kwestie społeczne i prawne związane z realizacją zabezpieczeń" - czytamy także.

Wzrost stanu kredytów zagrożonych

Jakość portfela kredytów konsumpcyjnych pozostaje stabilna. Jednak w 2017 r. odnotowano wzrost stanu kredytów zagrożonych (o 0,8 mld zł, tj. o 4,5%), choć ze względu na wyższą dynamikę wzrostu całego portfela, udział kredytów zagrożonych w portfelu tych kredytów uległ marginalnemu obniżeniu (z 11,5% na koniec 2016 r. do 11,1% na koniec 2017 r.).Z raportu wynika także, że w 2017 r. banki odnotowały pogorszenie jakości portfela pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych, wyrażające się wzrostem stanu kredytów zagrożonych (o 0,8 mld zł, tj. o 7,6%) oraz ich udziału w portfelu (z 10,0% na koniec 2016 r. do 10,3% na koniec 2017 r.). Największy wzrost w ujęciu wartościowym dotyczył kredytów na działalność bieżącą drobnych przedsiębiorstw (o 0,8 mld zł).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: