KNF przedstawiła rekomendacje dotyczące wypłaty dywidend z zysku za 2018 r.

Gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, by banki nie realizujące programu naprawczego i spełniające kryteria wyznaczone przez KNF mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, podała KNF. Do 100% mogłyby wypłacić banki spełniające wszystkie kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, by banki nie realizujące programu naprawczego i spełniające kryteria wyznaczone przez KNF mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, podała KNF. Do 100% mogłyby wypłacić banki spełniające wszystkie kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

#KNF rekomenduje, by #banki nierealizujące programu naprawczego i spełniające kryteria wyznaczone przez Komisję mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok 2018 #dywidenda

KNF na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2019 r. jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r."Celem polityki dywidendowej prowadzonej przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF jest zrównoważony i bezpieczny rozwój systemu finansowego. Sytuacja polskiego systemu finansowego jest stabilna. KNF prowadzi ciągły monitoring wskaźników kapitałowych poszczególnych podmiotów tego systemu i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe" - czytamy w komunikacie.

Każdy z sektorów otrzyma zalecenia w formie pisma przewodniczącego KNF."Rekomenduje się, by dywidendę z zysku za rok poprzedzający decyzję mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:* nie realizujące programu naprawczego;* pozytywnie oceniane(ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5 - masterskala ocena 1 lub 2);* wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%;* posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 pkt proc.:4,5% + 56%*add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%;* posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 pkt proc.:6% + 75%*add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%;* posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimumpodwyższone o 1,5 pkt proc:8% + add-on + wymóg połączonego bufora 4 + 1,5%;Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję" - czytamy w komunikacie.Ponadto KNF rekomenduje możliwość wypłaty do 100% z wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.Jak wyjaśnia Komisja, wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych definiowany jako: różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2020 r.) z uwzględnieniem korekt nadzorczych, pomniejszona o wartość bufora zabezpieczającego w docelowej jego wysokości (2,5%)."Dla banków zaangażowanych w kredyty walutowe stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować zgodnie z poniższymi kryteriami:Kryterium 1 - bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego:* banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 pkt proc.* banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 pkt proc.* banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 pkt proc.Kryterium 2 - bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych:* banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 pkt proc.* banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 pkt proc.Kryteria korygujące będą traciły na znaczeniu wraz z postępującą amortyzacją portfela kredytów walutowych."Powyższe kryteria odnoszące się do wypłaty z zysku za rok poprzedzający decyzję banki powinny spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym" - zastrzeżono.

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi ubezpieczycieli za 2018 r.

Ubezpieczyciele spełniający wyznaczone przez KNF kryteria powinni przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku za 2018 r., choć jednocześnie Komisja dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi za 2018 r., o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych będzie na poziomie co najmniej 175% dla ubezpieczycieli życiowych (dział I) oraz co najmniej 150% dla ubezpieczycieli majątkowych (dział II)."Zaleca się, aby dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:I. otrzymały w ramach BION za 2017 rok ocenę ryzyka dobrą (1,00) lub zadowalającą (2,00);II. w poszczególnych kwartałach 2018 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR));III. w 2018 roku nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;IV. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale II" - czytamy w komunikacie.Zakłady spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2018 roku, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%, podał Komisja."Jednocześnie dopuszcza się wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2018 roku zyskowi (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów prowadzących działalność w dziale II" - czytamy dalej.Zakłady spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, podkreśliła KNF.

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej 100% zysków domów maklerskich za 2018 r.

Domy maklerskie spełniające wyznaczone przez KNF kryteria powinny przeznaczyć na dywidendy nie więcej niż 75% zysku za 2018 r., choć jednocześnie Komisja dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi za 2018 r. w przypadku spełnienia przez nie wymogów dotyczących właściwych norm adekwatności kapitałowej."Zaleca się, aby dywidendę w 2019 roku wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:A. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2018 r.:I. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2018 r.:* współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł co najmniej 6%;* współczynnik kapitału Tier I wyniósł co najmniej 9%;* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł co najmniej 14%;II. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 na dzień 31 grudnia 2018 r. wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem wynosi co najmniej 50%;III. ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;IV. podmiot w 2018 roku oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2018 rok nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.B.  Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2018 r.:I. spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;II. dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2018 roku;III. dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2018 roku" - czytamy w komunikacie.Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, podkreśliła Komisja."Jednocześnie zwraca się uwagę, że domy maklerskie zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa do utrzymywania dodatkowych wymogów kapitałowych powiększają współczynniki, o których mowa w lit. A.I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych" - wskazano także.

Dywidendy TFI powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 75% lub 100% zysków za 2018 r., w zależności od wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego, przy czym decyzja dotycząca podziału zysku powinna uwzględniać potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK)."Na podstawie analizy sytuacji na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, rekomendowane jest łączne uwzględnienie następujących kryteriów przy podejmowaniu decyzji w zakresie podziału zysku za rok 2018 i jego rozdysponowania w 2019 roku:I. w 2018 roku oraz w okresie od początku 2019 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełniania ustawowych wymogów kapitałowych;II. przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku towarzystwo powinno uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, tak aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach, a także uwzględniał potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem funduszy zdefiniowanej daty i zarządzaniem nimi zgodnie z ustawą z dnia  4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, dalej jako 'ustawa o pracowniczych planach kapitałowych');III. podjęcie decyzji o sposobie podziału zysku powinno uwzględniać, czy w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku nie zostały zgłoszone roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi;IV. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spełniające warunki, o których mowa w pkt I-III, które zarazem w toku ostatniego procesu Badania i Oceny Nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych otrzymały ocenę końcową BION 1 lub 2, mogą rozdysponować- w sposób inny niż przeznaczając zysk netto na utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego i rezerwowego lub pokrycie straty z lat ubiegłych:1. maksymalnie 75% zysku netto wypracowanego w 2018 roku, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5;2. powyżej 75%, ale nie więcej niż 100% zysku netto wypracowanego w 2018 roku, o ile podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2- przy czym wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego liczony jest jako iloraz wartości kapitału własnego towarzystwa i obowiązującego poziomu wymogu kapitałowego.V. podejmowane działania, w tym sposób podziału zysku, nie mogą także powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów, charakteryzujących się najwyższym poziomem płynności i bezpieczeństwa, ustalonych jako suma wartości środków pieniężnych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego towarzystwo wymogu kapitałowego. Przy czym w przypadku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które planuje tworzenie funduszy zdefiniowanej daty i zarządzaniem nimi zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, podział zysku nie może jednocześnie powodować zmniejszenia wartości posiadanych przez towarzystwo aktywów płynnych, zdefiniowanych jak wyżej, poniżej poziomu stanowiącego 150% wymogu wynikającego z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, odnoszącego się do minimalnego poziomu środków płynnych" - czytamy w komunikacie.

Dywidendy PTE

Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) mogą przeznaczyć na dywidendę nawet do 100% zysków za 2018 r., przy czym decyzja dotycząca podziału zysku powinna uwzględniać m.in. potrzeby zawiązane z planowanym tworzeniem PPK."Warunkiem koniecznym i zalecanym przez organ nadzoru jest, aby powszechne towarzystwo emerytalne, które będzie podejmować decyzję o wypłacie dywidendy w 2019 r., spełniało równocześnie wszystkie niżej wymienione kryteria:- kryterium I  towarzystwo otrzymało ocenę końcową BION za 2017 r. 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą);- kryterium II w 2018 r. oraz w okresie od początku 2019 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez towarzystwo ustawowych wymogów kapitałowych;- kryterium III według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość kapitałów własnych towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;- kryterium IV według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość płynnych aktywów towarzystwa, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez towarzystwo;- kryterium V  towarzystwo otrzymało ocenę cząstkową BION za 2017 r. w obszarze 'adekwatność kapitałowa' 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą)" - czytamy w komunikacie.Powszechne towarzystwo emerytalne spełniające powyższe kryteria powinno ograniczyć wartość dywidendy wypłacanej w 2019 r. z zysku pochodzącego z 2018 r. lub z pozostałych elementów kapitału własnego do poziomu nieprzekraczającego 100% wysokości zysku osiągniętego w 2018 r."Wypłata dywidendy nie może także powodować zmniejszenia wartości kapitału własnego i odpowiednio wartości aktywów płynnych, powiększonych o wartość środków Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na towarzystwo, poniżej poziomu określonego w kryterium III i w kryterium IV" - wskazała Komisja."Ponadto, podejmując decyzję o wypłacie dywidendy towarzystwo powinno uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie jednego roku od daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego towarzystwa za 2018 r., w szczególności potrzeby związane z tworzeniem funduszy zdefiniowanej daty i zarządzaniem nimi zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). Towarzystwo, które już zarządza dobrowolnym funduszem emerytalnym powinno także uwzględnić ryzyko związane z tą częścią swojej działalności i jej możliwym wpływem na wynik finansowy i sytuację kapitałową" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: