KNF rozszerzyła licencje PayU oraz Blue Media o usługi PSD2

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zmieniła wydane przez siebie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółkom PayU SA oraz Blue Media SA, poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez te spółki usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS).

Logo PayU
Źródło: PAYU

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zmieniła wydane przez siebie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółkom PayU SA oraz Blue Media SA, poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez te spółki usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS).

#KNF jednogłośnie zmieniła wydane przez siebie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółkom #PayU oraz #BlueMedia #PSD2 @uknf

Komisja przypomniała, że zgodnie z regulacjami dyrektywy PSD2, które w pełni obowiązują od 14 września 2019 r., w ramach tzw. open bankingu usługę PIS (payment initiation service - usługa inicjowania płatności) oraz usługę AIS (account information service - usługa dostępu do informacji o rachunku) mogą świadczyć podmioty posiadające stosowne zezwolenie lub też - w przypadku świadczenia wyłącznie usługi AIS - wpis do rejestru prowadzonego przez KNF. Podmioty świadczące te usługi płatnicze to tzw. TPP (Third Party Providers).Czytaj także: Zrzutka.pl i mElements mają zgodę KNF na świadczenie usług płatniczych >>>

Na czym polega usługa PIS...

"Usługa PIS polega na zalogowaniu się przez TPP, na zlecenie klienta i za jego zgodą, do systemu bankowości elektronicznej klienta w celu złożeniu, na polecenie i w imieniu klienta, zlecenia wykonania transakcji płatniczej (polecenia przelewu) na rzecz odbiorcy płatności klienta i niezwłocznym poinformowaniu o tym odbiorcy. Zainicjowanie płatności za pośrednictwem TPP daje odbiorcy płatności informację, że środki (zapłata) za towar lub usługę zostaną przekazane na jego rachunek płatniczy i że może on wykonać swoje świadczenie wzajemne (wydać towar, świadczyć usługę)" - czytamy w komunikacie.

... i usługa AIS?

Usługa AIS natomiast, to usługa polegająca na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach (zebranie danych o wykonanych transakcjach płatniczych; informacje o saldzie). TPP logując się, na zlecenie klienta i za jego zgodą, do systemu bankowości elektronicznej, uzyskuje dostęp do informacji o rachunku lub rachunkach płatniczych klienta dostępnych on-line, dzięki czemu może zagregować, przetworzyć i udostępnić klientowi nie tylko informacje o saldzie tych rachunków, lecz również różne zestawienia danych o jego płatnościach, wydatkach, opłatach czy przychodach, podano także.Zarówno w przypadku usługi PIS jak i AIS, do ich wykonania niezbędne jest złożenie przez klienta stosownego zlecenia będącego wyrażeniem woli skorzystania z danej usługi. Musi on wyrazić zgodę na to, żeby TPP mógł uzyskać dostęp do jego rachunku płatniczego, podsumowano.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: