KNF: współczynnik wypłacalności sektora SKOK wzrósł do 6,02 proc. na koniec I półrocza 2019 r.

Z rynku

Współczynnik wypłacalności sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec I półrocza br. prezentowany był na poziomie 6,02% (wobec 5,28% na koniec I kw. br. i 5,52% rok wcześniej), a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 6% (wobec 5,26% na koniec I kw. br. i 5,45% rok wcześniej), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.

Logo SKOK
Logo SKOK

Współczynnik wypłacalności sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec I półrocza br. prezentowany był na poziomie 6,02% (wobec 5,28% na koniec I kw. br. i 5,52% rok wcześniej), a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 6% (wobec 5,26% na koniec I kw. br. i 5,45% rok wcześniej), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.

Kasy działające na koniec II kw. osiągnęły w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wynik finansowy netto w łącznej wysokości 18,22 mln zł wobec 1,19 mln zł rok wcześniej #SKOK #KNF @uknf

"Współczynnik wypłacalności sektora skok na koniec II kwartału 2019 r. prezentowany był na poziomie 6,02%, a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 6% (powyżej ustawowego progu 5%). W II kwartale 2019 r. nie występowały okresowe naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej. Kasy prowadzące działalność na koniec II kwartału 2019 r. wykazały w sprawozdawczości zysk netto w wysokości 18,22 mln zł, natomiast na koniec II kwartału 2018 r. kasy wykazały zysk w wysokości 1,19 mln zł" - czytamy w raporcie KNF.Czytaj także: Wynik finansowy netto SKOK-ów wyniósł 47,2 mln zł w 2018 r. >>>

Na koniec II kwartału 2019 r. działalność prowadziło 26 SKOK-ów

Na koniec II kwartału 2019 r. działalność prowadziło 26 kas, w porównaniu do II kwartału 2018 r. ich liczba zmniejszyła się o 7 kas, w związku z przejęciem 2 kas przez banki krajowe oraz przejęciem 5 kas przez inne kasy. Ze względu na trwające procesy restrukturyzacyjne w sektorze skok, prezentowane dane, także historyczne, w celu zachowania ich porównywalności zostały przedstawione przede wszystkim w odniesieniu do kas działających na koniec II kwartału 2019 roku, zaznaczono w materiale.

Na podstawie analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec II kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w sektorze SKOK nastąpił spadek wartości:* aktywów o 16,68 mln zł, tj. o 0,18%,* depozytów o 38,94 mln zł, tj. o 0,45%,* portfela kredytów przeterminowanych o 31,99 mln zł , tj. o 2,35%,przy jednoczesnym wzroście:* portfela kredytowego netto o 184,71 mln zł, tj. o 3,22%,* portfela kredytowego brutto o 205,45 mln zł, tj. o 3,21%,* salda odpisów aktualizujących o 20,57 mln zł, tj. o 3,05%,* funduszy własnych o 90,59 mln zł, tj. o 22,37%, podano też w raporcie."Na koniec II kwartału 2019 r. 14 kas i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 4 kasy realizowały programy zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy dalej.Kasy działające na koniec II kw. br. osiągnęły w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wynik finansowy netto w łącznej wysokości 18,22 mln zł wobec 1,19 mln zł rok wcześniej, podano także.Wskaźnik ROE w tym okresie wzrósł do 7,35% z 0,53% rok wcześniej, a wskaźnik koszty/dochody (C/I) (bez kosztów i przychodów związanych z aktualizacją portfela kredytowego) wyniósł odpowiednio 63,07% wobec 65,81%.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: