KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa

Z rynku

Logo Krezus S.A.
Źródło: Krezus S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Krezus SA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych, podała Komisja.

#KNF wszczęła postępowanie administracyjne w związku z nieprzekazaniem w 2018 r. przez #Krezus SA do publicznej wiadomości informacji poufnych @uknf

KNF wyjaśnia, iż wszczęła postępowanie administracyjne w związku z nieprzekazaniem w 2018 r. przez Krezus SA do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących: przekazania aktywów Krezus SA do podmiotów powiązanych; przystąpienia przez Krezus SA do długu podmiotu powiązanego; zmiany zabezpieczeń w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w rachunku bieżącym; okoliczności, w wyniku których Krezus SA nie miał możliwości finansowania transakcji zakupu akcji spółki Walcownia Metali „Dziedzice” SA z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach; utraty kontroli nad spółką zależną Krezus Energia Wiatrowa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; okoliczności związanych z istotnym ograniczeniem osiągania przychodów mających wpływ na znaczący spadek prowadzonej działalności i wyników finansowych w IV kwartale 2018 roku.

Czytaj także: KNF nałożyła kary w związku z obrotem akcjami Krezusa >>>

KNF może nałożyć karę pieniężną

„Komisja podkreśla, że zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 1i ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. Natomiast w myśl art. 96 ust. 1k ustawy o ofercie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i lub ust. 1j tego artykułu, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty” – czytamy także.

Krezus notowany na GPW od 1997 r.

Krezus jest notowany na GPW od 1997 r. W ostatnich latach spółka prowadziła działalność poszukiwawczą, a także wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych oraz odsprzedaży koncesji wydobywczych dotyczących złota oraz boksytów. Działalność prowadzona była głównie w Republice Gwinei.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: