KNF: wynik banków za 2017 rok może być lepszy od prognoz

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że wynik finansowy sektora bankowego za cały 2017 rok 2017 r. może być lepszy niż pierwotnie zakładany przez banki, które oczekiwały spadku o ok. 10% w skali roku.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że wynik finansowy sektora bankowego za cały 2017 rok 2017 r. może być lepszy niż pierwotnie zakładany przez banki, które oczekiwały spadku o ok. 10% w skali roku.

Wynik banków za 2017 może być lepszy od pierwotnych prognoz - podał #KNF

Na podstawie planów finansowych banków komercyjnych, w 2017 r. należy oczekiwać obniżenia wyniku finansowego netto sektora bankowego o około 10%. Trzeba jednak dodać, że banki wykazują znaczne zdolności adaptacyjne do zmienionych warunków działania w związku z tym może się okazać, że faktycznie zrealizowany wynik będzie lepszy od tego, jaki wynika z przedłożonych planów (na koniec września br. wynik finansowy netto banków, które sporządziły prognozy dla potrzeb UKNF, był o 1 016 mln zł, tj. o 11,8% wyższy od tego, jaki był prognozowany na ten okres) - podano w " Informacji o sytuacji banków w okresie I-IX 2017 r.".Zrealizowany przez sektor bankowy w okresie I-IX ub.r. wynik finansowy netto wyniósł 10 540 mln zł i był o 851 mln zł, tj. o 7,5% niższy niż w analogicznym okresie ub.r. Pogorszenie wyników odnotowano w 171 podmiotach skupiających 71,8% aktywów sektora; 15 podmiotów wykazało stratę w łącznej wysokości 397 mln zł.

Poprawa wyniku odsetkowego

KNF wskazała, że obniżenie wyniku finansowego netto nastąpiło głównie na skutek zmniejszenia pozostałego wyniku działalności bankowej, co wynikało z zawyżenia ubiegłorocznej bazy statystycznej na skutek rozliczenia w II kwartale ub.r. sprzedaży udziałów w Visa Europe. Gdyby nie ten czynnik, to zrealizowany w ub.r. wynik finansowy netto byłby wyższy niż zrealizowany w analogicznym okresie poprzedniego rokuW okresie I-IX br. odnotowano poprawę wyniku działalności bankowej sektora bankowego (o 468 mln zł; 1,0%), co nastąpiło dzięki zwiększeniu wyniku odsetkowego (o 3 096 mln zł; 10,9%) oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 840 mln zł; 8,8%), przy jednoczesnym obniżeniu wyniku z pozostałej działalności bankowej (-3 467 mln zł; -45,4%). Poprawa wyniku odsetkowego, który osiągnął rekordowy poziom w historii, nastąpiła dzięki dokonanym w ostatnich kwartałach zmianom w polityce depozytowo-kredytowej polegającym na obniżeniu oprocentowania depozytów, przy jednoczesnym podniesieniu oprocentowania części kredytów - czytamy w raporcie.

Wzrost kosztów działania

W okresie I-IX 2017 r. odnotowano wzrost kosztów działania (o 810 mln zł; 3,4%), który wynikał głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych (o 463 mln zł; 3,9%) oraz dodatkowego miesiąca naliczania podatku od niektórych instytucji finansowych (w br. 19 podmiotów zapłaciło z tego tytułu podatek w łącznej wysokości 2 702 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r. w kwocie 2 298 mln zł). Dodatkowo odnotowano wzrost kosztów z tytułu BFG (o 110 mln zł; 6,4%), jak też wydatków na informatykę (o 106 mln zł; 7,9%).W okresie I-IX 2017 r. odnotowano również nieznaczny wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw (o 107 mln zł; 1,7%), co wynikało ze wzrostu ujemnego salda odpisów z tytułu kredytów konsumpcyjnych, pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych oraz kredytów dla przedsiębiorstw, jak też pogorszenia wyniku z tytułu IBNR.

Wzmocnienie bazy kapitałowej banków

Obserwowane zmiany przełożyły się na poprawę marży odsetkowej (z 2,3 w okresie I-IX 2016 r. do 2,42 w okresie I-IX 2017 r.), ale pozostałe z podstawowych miar efektywności działania uległy pogorszeniu. W szczególności odnotowano wzrost wskaźnika kosztów (z 55,23 do 56,60), obniżenie ROA (z 0,92 do 0,81) oraz ROE (z 8,51 do 7,42).KNF podała, że w okresie I-IX ub.r. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 175,5 mld zł na koniec 2016 r. do 187,3 mld zł na koniec września ub.r., tj. o 6,7%; współczynnik kapitału Tier I wzrósł z 16,1% do 17,2%, a łączny współczynnik kapitałowy z 17,7% do 18,6%). "Pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie" - czytamy

Dobra sytuacja banków w zakresie bieżącej płynności

KNF oceniła, że sytuacja banków w zakresie bieżącej płynności pozostaje dobra. Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności krótkoterminowej zmniejszyła się z 198,9 mld zł na koniec 2016 r. do 176,4 mld zł na koniec września 2017 r., a współczynnik płynności krótkoterminowej z 1,62 do 1,48, ale nadal znacznie przekraczał wymagane minimum określone na poziomie 1,00).Odnotowany w okresie I-IX ub.r. nominalny przyrost sumy bilansowej (o 46,4 mld zł, tj. o 2,7%) był niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale wynikało to z obserwowanego w tym okresie umocnienia złotego względem walut głównych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut względem złotego przyrost (o 68,8 mld zł, tj. o 4,1%) okazał się marginalnie wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r., podano także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: