KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

Z rynku

Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostawała dobra, ale stale rekomendowane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania, dodała.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostawała dobra, ale stale rekomendowane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania, dodała.

W I kwartale 2019 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki #KNF #banki @uknf

W I kwartale 2019 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki, ocenia Komisja Nadzoru Finansowego"Na poziomie poszczególnych banków sytuacja w zakresie spełnienia wymagań regulacyjnych wyglądała relatywnie korzystnie. Jednak na koniec marca br. dwa banki komercyjne i sześć spółdzielczych nie spełniało wymogów regulacyjnych w zakresie minimalnego poziomu kapitału założycielskiego lub minimalnych poziomów współczynników kapitałowych, choć ich łączny udział w aktywach sektora był niski (1,4%). Ponadto trzy banki komercyjne i siedemnaście spółdzielczych nie spełniało wymagań regulacyjnych powiększonych o wymóg połączonego bufora, tj. ich wskaźniki kapitałowe były niższe niż suma wymogów regulacyjnych oraz wymogu połączonego bufora (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego był jednak niewielki i wynosił 5,6%)" - czytamy w raporcie "Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2019 roku".

Wskaźnik dźwigni finansowej

Wskaźnik dźwigni finansowej w większości banków utrzymywał się na poziomie wyższym od zalecanego przez KNF 5% (na koniec marca br. tylko w czterech bankach komercyjnych oraz jedenastu spółdzielczych kształtował się poniżej tego poziomu, choć ich łączny udział w aktywach sektora wynosił tylko 3,8%)."Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie" - czytamy dalej.

Baza kapitałowa pozostawała stabilna

W ocenie KNF, baza kapitałowa pozostawała stabilna. W I kwartale br. odnotowano wzrost funduszy własnych (z 203,7 mld zł na koniec ub.r. do 206,8 mld zł na koniec marca br., tj. o 1,5%), ale na skutek wyższego przyrostu łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (o 1,9%), współczynniki kapitałowe uległy marginalnemu obniżeniu (współczynnik kapitału Tier I z 17,13% do 16,99%, a łączny współczynnik kapitałowy z 19,04% do 18,96%).

"Sytuacja w zakresie bieżącej płynności pozostawała dobra. Na koniec marca br. wszystkie banki komercyjne spełniały obowiązującą normę LCR na poziomie 100% (w przypadku banków spółdzielczych część z nich nie spełniała wymaganej normy na poziomie jednostkowym, ale były one członkami IPS i miały zgodę KNF na stosowanie grupowej normy LCR, która była przestrzegana)" - napisano także w raporcie.Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 8,7 proc. rdr w okresie styczeń – maj 2019 r. >>>Nadal utrzymywała się nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec marca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 90,9% wobec 90% na koniec ub.r.), wskazano także."Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania oraz realizacje strategii, które będą dobrze wkomponowane w uwarunkowania zewnętrzne. W szczególności pożądane jest wydłużanie terminów wymagalności zobowiązań" - stwierdziła Komisja.Poprawa koniunktury na rynkach akcji przełożyła się na wzrost wyceny rynkowej banków notowanych na GPW, podsumowano w materiale.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: