KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł do 10,43 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2018 r.

Z rynku

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 10,43 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2018 r. i był wyższy o 11,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Koszty działalności banków wzrosły o 5,8% r/r do 23,29 mld zł w okresie styczeń-sierpień #banki #KNF

“Począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP)” – czytamy w materiale.

Opis najważniejszych zmian i ich skutków, przedstawionych przez KNF zamieszczamy na końcu niniejszej depeszy.

W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,6% do 30,33 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8,79 mld zł i był o 4,2% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 8,4% r/r do 13,66 mld zł.

Wyższe koszty działalności

Koszty działalności banków wzrosły o 5,8% r/r do 23,29 mld zł w okresie styczeń-sierpień.

W pozycji “utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 5,39 mld zł (wzrost o 4,9% r/r).

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,93% na koniec czerwca 2018 r. (wobec 18,96% na koniec 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 – 17,03% (wobec 17,21% na koniec 2017 r.).

I. Najistotniejsze czynniki, skutkujące zmianą nazwy dotychczas prezentowanych kategorii lub skokową zmianą ich wartości, to przede wszystkim:

1. zmiana struktury portfelowej należności – likwidacja dotychczasowych portfeli: “Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności” i “Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)” oraz zastąpienie ich nową kategorią “Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu”;

2. wyłączenie instrumentów dłużnych z portfela “Kredyty i inne należności (włączając leasing finansowy)”; począwszy od stycznia 2018 r. są one prezentowane w ramach nowej tabeli obejmującej wszystkie rodzaje instrumentów dłużnych znajdujące się w aktywach finansowych banków;

3. zmiana sposobu kalkulacji odpisów na należności – wprowadzenie trzech “koszyków” (Faza 1, 2 i 3);

4. uwzględnienie w wartości brutto należności (oraz równolegle w odpisach) kwoty odsetek naliczonych zgodnie z zawartą umową od należności niepracujących;

5. uwzględnienie w wartości bilansowej należności pełnej kwoty odpisów/rezerw na te należności;

6. przesunięcie części należności prezentowanych dotychczas (do końca 2017 r.) w ramach portfela IBNR z uwagi na pełne zabezpieczenie ryzyka kredytowego do “koszyka 3” (od stycznia 2018 r.);

7. prezentacja (od stycznia 2018 r.) wg wartości godziwej przez wynik finansowy części kredytów/pożyczek wycenianych dotychczas (do końca grudnia 2017 r.) wg zamortyzowanego kosztu;

8. zmiana wartości kapitałów – bilans otwarcia – ujęcie skutków zmiany polityki rachunkowości wynikającej z zastąpienia MSR 39 nowym standardem rachunkowym MSSF 9;

9. wycena w kapitałach części należności – wg wartości godziwej przez inne dochody całkowite;

10. zmiana funduszy własnych banków – pomniejszenie funduszy własnych na potrzeby adekwatności kapitałowej o skutki zmiany polityki rachunkowości wynikające z wejścia w życie MSSF 9

w wysokości, wg decyzji banku, uwzględniającej okres przejściowy lub z wyłączeniem zastosowania okresu przejściowego;

11. zmiana wyniku odsetkowego – odsetki naliczone od należności niepracujących;

12. inne zmiany wynikające ze zmiany zakresu informacji przekazywanych przez banki w ramach FINREP.

II. Wprowadzone zmiany mogą skutkować skokowymi zmianami:

• jakości należności,

• stopnia pokrycia odpisami,

• wartości sumy bilansowej,

• wartości kapitałów,

• wartości współczynników adekwatności kapitałowej,

• wartości niektórych innych kategorii, podała Komisja.

Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: