Zysk netto sektora bankowego w styczniu w górę rdr. Są indywidualne zalecenia UKNF ws. polityki dywidendowej

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 0,54 mld zł w styczniu 2020 r. i był wyższy o 120,5% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Siedziba banku
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 0,54 mld zł w styczniu 2020 r. i był wyższy o 120,5% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Wynik finansowy netto na koniec stycznia 2020 r. wyniósł 541,2 mln zł i był wyższy o 295,7 mln zł (o 120% r/r) od osiągniętego na koniec stycznia 2019 r. #banki #zysk #KNF @uknf

"Wynik finansowy netto na koniec stycznia 2020 r. wyniósł 541,2 mln zł i był wyższy o 295,7 mln zł (o 120% r/r) od osiągniętego na koniec stycznia 2019 r. […] Na koniec stycznia 2020 r. 16 banków (12 komercyjnych i 4 spółdzielcze) wykazało łączną stratę w wysokości 226,8 mln zł. Banki te miały ok. 12,7 % udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 699,1 mln zł" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec stycznia 2020 r. udział banków ze stratą wynosił: 13,9% całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych, 8,5% całego portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych, podano także.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca zwiększył się o 11,5 mld zł, przy czym największy udział odnotowano w przypadku gospodarstw domowych (5,7 mld zł) i dużych przedsiębiorstw niefinansowych (o 4 mld zł)" - czytamy dalej.

Czytaj także: Słabe wyniki finansowe banków. Wpływ wyroków TSUE, w I kw. ciążyć będą też składki na BFG >>>

Na koniec stycznia 2020 r. wynik z odsetek wzrósł o 3,2% do 4,26 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 1,16 mld zł i był o 6,1% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 44,3% r/r do 1,03 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 4,2% r/r do 4,24 mld zł w okresie stycznia 2020 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 0,51 mld zł (spadek o 17% r/r).

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się na poziomie 19,1% (TCR) i 17,1% (T1). "Według stanu na koniec grudnia 2019 r. 2 banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

Portfel kredytów mieszkaniowych

Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w styczniu 2020 r. o 4,7 mld zł (o 1,0% m/m i 7,8% r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 2,7 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec stycznia br. wynosił 72,2%, podała także Komisja.

"Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w styczniu 2020 r. zwiększył się o 4 mld zł (w poprzednim miesiącu spadek o 7,2 mld zł). Wzrost portfela (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł w styczniu br. 2,2 mld zł (w grudniu 2019 r. spadek o 0,5 mld zł)" - czytamy dalej.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w styczniu 2020 r. zmniejszyła się o 3,2 mld zł do 1 269,8 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostu o 10,3% r/r i spadek - 0,3% m/m. W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (72,9%) oraz depozyty w PLN (86,1%), podano także.

Dane NBP

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 0,54 mld zł w styczniu 2020 r. i zwiększył się o 121,5% r/r, poinformował z kolei Narodowy Bank Polski.

Przychody odsetkowe w styczniu br. wyniosły 5,64 mld zł (wzrost o 0,6% r/r), zaś koszty odsetkowe - 1,4 mld zł (spadek o 6% r/r). 

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 8,4% r/r do 1,55 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 15,3% r/r do 0,38 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu br. zmniejszyły się o 4,2% r/r do 4,22 mld zł. 

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 0,5 mld zł w styczniu br. (spadek o 17,2% r/r), podał także bank centralny.

UKNF wysłał prawie wszystkim bankom indywidualne zalecenia dot. polityki dywidendowej

Tymczasem Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wysłał już prawie wszystkim bankom indywidualne zalecenia dotyczące polityki dywidendowej z zysku za 2019 r. - poinformował Jacek Barszczewski, rzecznik Urzędu.

"Proces wysyłania indywidualnych zaleceń do banków został już niemal sfinalizowany, a ostatnie pisma w tej sprawie w najbliższym okresie zostaną przekazane bankom przez UKNF" - powiedział PAP Biznes Barszczewski.

W ubiegłym tygodniu Bank Pekao informował, że otrzymał od UKNF indywidualne zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 25 proc. zysku wypracowanego w 2019 r. KNF potwierdziła też, że Pekao nie spełnia kryteriów kwalifikujących do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Czytaj także: KNF zaleca, by Bank Pekao zatrzymał co najmniej 25 proc. zysku za 2019 r. >>>

W grudniu KNF przedstawiła ogólne kryteria wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych w 2020 roku, które okazały się zgodne ze stanowiskiem KNF z 2018 roku dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej.

Komisja uznała, że banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. Komisja dopuściła możliwość przeznaczenia całego zysku na dywidendę.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: