Kolejne 400 mln zł dostępnego finansowania

Bankowość

TAURON Polska Energia zawarł 20 listopada z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł.

Dla przypomnienia – umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji opiewającą na kwotę 1 mld zł TAURON zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w lipcu 2013 r. Następnie w lipcu br. partnerzy podpisali pierwszy aneks do umowy, na mocy którego kwota programu emisji obligacji wzrosła z 1 mld zł do 1,7 mld zł. Gwarancją objęcia emisji objętych zostało wówczas 300 mln zł. Zawarcie drugiego aneksu daje TAURONOWI prawo emisji obligacji i gwarancję ich nabycia przez BGK do pełnej wysokości programu, tj. do 1,7 mld zł. Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających z realizacji strategii korporacyjnej Grupy TAURON. Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w tym przedsięwzięciu realizowany jest w ramach programu “Inwestycje Polskie”.

– Cieszy nas fakt, iż współpraca pomiędzy TAURONEM i BGK rozwija się. Podwyższenie kwoty gwarantowanej przez BGK stanowi dla nas dowód zaufania banku, a jednocześnie daje pozytywny sygnał dla rynku finansowego co do wiarygodności kredytowej naszej spółki  – mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Zwiększenie gwarantowanej kwoty przez BGK to kolejny krok zapewnianiający finansowanie programu inwestycyjnego Grupy TAURON. Szczególnie cieszy nas, że TAURONOWI udaje się pozyskiwać finansowanie o długim okresie zapadalności (15 lat), atrakcyjnym koszcie i jednocześnie przy podwyższonym dopuszczalnym poziomie wskaźnika dług netto / EBITDA, tj. 3,5x – mówi Anna Striżyk, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Struktura finansowania przewiduje emisję obligacji w seriach w latach 2015-2016, z terminami wykupu przypadającymi od 2020 do 2029 r. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.

– Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, angażuje się w największe strategiczne projekty inwestycyjne w Polsce. Kontynuacja współpracy z jedną z kluczowych spółek sektora energetycznego, jaką jest TAURON Polska Energia, i emisja obligacji zwiększająca poziom dostępnego finansowania o kwotę 400 mln zł jest tego dobrym przykładem – mówi Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Oprocentowanie obligacji emitowanych w ramach programu jest zmienne, oparte o stopę referencyjną 6M WIBOR ze stałą marżą banku.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: