Kolejne odroczenie poboru podatku u źródła, do końca 2021 roku

Gospodarka

Ministerstwo Finansów planuje odroczenie poboru podatku u źródła w podatkach dochodowych do 31 grudnia 2021 r., wynika z projektów nowelizacji rozporządzeń rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które trafiły do konsultacji publicznych.

Pieniądze leżące na formularzu z napisem podatki
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski

Ministerstwo Finansów planuje odroczenie poboru podatku u źródła w podatkach dochodowych do 31 grudnia 2021 r., wynika z projektów nowelizacji rozporządzeń rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które trafiły do konsultacji publicznych.

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), kwota możliwych do uzyskania za 2021 r. dochodów z tytułu podatku CIT może ulec zmniejszeniu o ok. 417 mln zł, natomiast zmniejszenie z tytułu podatku PIT ma być "nieznaczne".

Projekty zakładają odroczenie po raz kolejny stosowania przepisów dotyczących poboru podatku u źródła, zgodnie z którymi płatnicy CIT i PIT wypłacający na rzecz nierezydentów należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych), a także wynagrodzenia za licencje, odsetki czy dywidendy, w sytuacji kiedy wypłaty te przekraczają limit 2 mln zł rocznie, zobowiązani są najpierw uregulować podatek u źródła według stawki krajowej, a dopiero później mogą ubiegać się o zwrot ewentualnej nadpłaty (mechanizm pay and refund).

 Odroczenie do dnia 31 grudnia 2021 r. […] wynika z wyjątkowych uwarunkowań doby pandemii COVID-19, w związku z którą niezasadne jest obciążanie płatników i podatników dodatkowymi obowiązkami.

- czytamy w OSR.

Zmiana przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła

Ponadto, Ministerstwo Finansów prowadzi proces legislacyjny dotyczący zmiany przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła w zakresie zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji, konsultowanej z przedstawicielami sektora przedsiębiorców, podano także.

Wskazano, że w wyniku wprowadzonego przedłużenia wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się, że kwota możliwych do uzyskania za 2021 r. dochodów z tytułu tego podatku może ulec zmniejszeniu o ok. 417 mln zł (w II półroczu 2021 r.).

Ujemny wpływ na dochody budżetu państwa

Ewentualny ujemny wpływ na dochody ma dotyczyć głównie dochodów budżetu państwa. Przyjęto, że projektowane przepisy nie powinny mieć wpływu na dochody JST z uwagi na fakt, iż efekt uszczelnienia dotyczy opodatkowania nierezydentów.

"Kwota możliwych do uzyskania za 2021 r. dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych może ulec zmniejszeniu, będzie ono jednak nieznaczne, ponieważ projektowane rozwiązania dotyczą transakcji na kwotę powyżej 2 mln zł" - czytamy także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: