Kolejny rok wysokiego zainteresowania klientów funduszami Pioneer

Finanse i gospodarka

Rok 2014 pomimo wielu zawirowań na rynkach, spowodowanych czynnikami geopolitycznymi oraz polityką głównych banków centralnych, klienci Pioneer Pekao TFI z pewnością mogą zaliczyć do udanych. Świadczą o tym zarówno wyniki poszczególnych funduszy czy subfunduszy Pioneer, ale również wyniki sprzedaży. W 2014 roku klienci Pioneer wpłacili do funduszy  i subfunduszy Pioneer ponad 515 mln zł nowych środków, a sprzedaż brutto przekroczyła poziom 4,6 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się subfundusze o najniższym stopniu ryzyka, podczas gdy największe stopy zwrotu w skali ostatnich 12 miesięcy przyniosły subfundusze z ekspozycją na rynek amerykański.

Rok 2014 pomimo wielu zawirowań na rynkach, spowodowanych czynnikami geopolitycznymi oraz polityką głównych banków centralnych, klienci Pioneer Pekao TFI z pewnością mogą zaliczyć do udanych. Świadczą o tym zarówno wyniki poszczególnych funduszy czy subfunduszy Pioneer, ale również wyniki sprzedaży. W 2014 roku klienci Pioneer wpłacili do funduszy  i subfunduszy Pioneer ponad 515 mln zł nowych środków, a sprzedaż brutto przekroczyła poziom 4,6 mld zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się subfundusze o najniższym stopniu ryzyka, podczas gdy największe stopy zwrotu w skali ostatnich 12 miesięcy przyniosły subfundusze z ekspozycją na rynek amerykański.

W całym 2014 roku najwięcej nowych środków (prawie 523 mln zł) pozyskał Pioneer Gotówkowy. Drugim, najpopularniejszym funduszem i subfunduszem był Pioneer Pieniężny Plus, który osiągnął sprzedaż netto na poziomie 349 mln zł. Tuż za nim, z kwotą 307 mln zł nowych środków, uplasował się Pioneer Pieniężny. Bardzo dużym zainteresowaniem klientów cieszyły się również fundusze obligacji czy też obligacji korporacyjnych, wśród których wyraźnie wyróżniał się Pioneer Obligacji Strategicznych do którego napłynęło ponad 287 mln zł.

Tak duże zainteresowanie funduszami o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym, ale oferujących ponadprzeciętne stopy zwrotu w porównaniu z lokatami bankowymi  to z pewnością efekt zarówno wolniejszego ożywienia w gospodarce światowej, spadku cen surowców, ale również działań Rady Polityki Pieniężnej, która w październiku 2014 roku zdecydowała się po raz kolejny dokonać cięć stóp procentowych. Przełożyło się to na bardzo dobre wyniki funduszy obligacyjnych i spowodowało wyraźne przyspieszenie dynamiki sprzedaży w drugiej połowie roku. Obniżki oprocentowania lokat bankowych będące efektem ww. działań RPP spowodowały również w końcówce roku wzmożony napływ nowych środków do ww. funduszy pieniężnych.

- Szereg zdarzeń o wymiarze geopolitycznym, a tym samym większa zmienność na rynku spowodowała, że w 2014 roku klienci nadal chętnie lokowali aktywa w fundusze o niskim stopniu ryzyka inwestycyjnego. Z drugiej strony w miarę upływu czasu obserwujemy również narastającą świadomość inwestorów, którzy w dobie rekordowo niskich stóp procentowych dostrzegają potrzebę poszukiwania bardziej rentownych instrumentów finansowych i  konieczność  dywersyfikacji swoich  portfeli  o fundusze akcyjne lub mieszane z innych regionów świata. Tym bardziej, że od dłuższego już czasu zwracają uwagę bardzo dobre wyniki subfunduszy z ekspozycją na rynek amerykański. - poinformował Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Wśród nich szczególnie wyróżnia się Pioneer Akcji Amerykańskich, który od początku roku wypracował 28,51% stopę zwrotu, natomiast w ciągu ostatnich 2 lat: 59,21%, czy też Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, który od początku roku osiągnął zysk na poziomie 25,04%, a w ciągu ostatnich 2 lat: 40,62%. Obydwa fundusze znalazły się w zestawieniu najlepszych 10 funduszy, przygotowanym przez firmę Analizy Online, pod względem osiągniętych w 2014 roku najwyższych stóp zwrotu.

Na koniec 2014 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 17,1 mld zł, co oznacza wzrost o 4,29% w stosunku do końca 2013 roku i potwierdza wiodącą rolę Pioneer Pekao TFI na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

Źródło: Pioneer Pekao TFI

Udostępnij artykuł: