Komentarz BCC do projektu założeń nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Finanse i gospodarka

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt założeń do nowelizacji  ustawy o zmianie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 ppz. 654 wraz z p. zm.) przekazany do Komitetu Rady Ministrów. BCC wielokrotnie zgłaszał wątpliwości interpretacyjne niektórych jej przepisów. W naszych opiniach i stanowiskach wskazywaliśmy na konieczność podjęcia decyzji dotyczących, w szczególności, obowiązkowego ubezpieczenia podmiotów prowadzących szpitale. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że nasze sugestie zostały uwzględnione.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt założeń do nowelizacji  ustawy o zmianie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 ppz. 654 wraz z p. zm.) przekazany do Komitetu Rady Ministrów. BCC wielokrotnie zgłaszał wątpliwości interpretacyjne niektórych jej przepisów. W naszych opiniach i stanowiskach wskazywaliśmy na konieczność podjęcia decyzji dotyczących, w szczególności, obowiązkowego ubezpieczenia podmiotów prowadzących szpitale. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że nasze sugestie zostały uwzględnione.

W stanowisku BCC (Ubezpieczeni a zrujnują finanse szpitali) z 31 stycznia 2012 r. napisaliśmy:  "Uważamy, że  ustawa o działalności leczniczej powinna zostać znowelizowana. Czas działa bowiem na niekorzyść szpitali - brak polisy może spowodować zerwanie kontraktu przez NFZ i skutkować wykreśleniem z rejestru podmiotów placówek leczniczych, co bezpośrednio uderzy w szpitale, a pośrednio w pacjentów. Opowiadamy się za wprowadzeniem dobrowolności nowego ubezpieczenia oraz zmian systemowych na rynku ubezpieczeń szpitali. Za zasadne uznajemy propozycje  dotyczące określenia warunków obowiązkowego ubezpieczenia, które umożliwią poszczególnym szpitalom podjęcie decyzji o zawarciu dodatkowego, "nadwyżkowego"  ubezpieczenia według własnej oceny. (...) Błędem jest nakładanie na szpitale nowych obciążeń bez wskazania źródeł ich finansowania, braku symulacji skutków ekonomicznych ustawy oraz analizy ofert ze strony firm ubezpieczeniowych."

Z satysfakcją stwierdzamy, że projekt założeń do nowelizacji  ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej przewiduje "odejście od obligatoryjności w zakresie ubezpieczenia (szpitali) od zdarzeń  medycznych". Projektodawca  dostrzegł również wskazywany przez BCC problem istnienia na rynku ubezpieczeń szpitali monopolu jednego podmiotu.

W kontekście ustawy refundacyjnej, która zdaniem przedsiębiorców także wymaga nowelizacji, wskazywaliśmy na problem darowizn leków i aparatury medycznej  dla szpitali i hospicjów, wyrażając obawę, że  "przyjęte w niej regulacje prawne, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają  charytatywną  działalność  na rzecz  szpitali". Obecny projekt nowelizacji doprecyzowuje przepisy dotyczące organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność leczniczą.

Z akceptacją odnosimy się do zapowiadanych zmian dotyczących rozszerzenia instrumentów wsparcia procesu przekształceń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową.

Proponowane w założeniach do noweli ustawy o działalności leczniczej rozwiązania w większości wychodzą na przeciw zgłaszanym przez środowisko przedsiębiorców propozycjom. Eksperci BCC uczestniczą we wszystkich konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia i  podległe mu urzędy.

W dalszych pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, poprzemy każde racjonalne propozycje Ministerstwa Zdrowia oraz działania partnerów społecznych, zmierzające do zmiany istniejących regulacji prawnych dotyczących systemu i warunków ubezpieczenia polskich szpitali.

mec. Zenon Wasilewski
ekspert BCC ds. prawa farmaceutycznego

Udostępnij artykuł: