Komentarz dot. nowej Strategii Ministerstwa Zdrowia

Komentarze ekspertów

Nowa Strategia Ministerstwa Zdrowia opracowana pod kierownictwem prof. Mariana Zembali zasługuje na poparcie ze strony przedsiębiorców.

Zawiera wiele propozycji zgłaszanych przez BCC w trakcie konsultacji nad ustawą o zdrowiu publicznym, a także dotyczących Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC w swych rekomendacjach dla rządu dotyczących ochrony zdrowia wielokrotnie wskazywał na potrzebę opracowania takiej strategii. Odczytujemy tę strategię także jako odpowiedź na pytania Business Centre Club i Fundacji Watch Health Care, zawarte w ankiecie którą wystosowaliśmy do parlamentarnych ugrupowań politycznych dotyczących ich poglądów na temat kluczowych problemów ochrony zdrowia w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia słusznie za najważniejsze priorytety (pełny tekst dokumentu dostępny na stronie ministerstwa) uznaje:

  • Skuteczną profilaktykę – zapobieganie chorobom (opieka stomatologiczna w szkole i przedszkolu, poszerzenie listy bezpłatnych szczepień);
  • Sprawny i sprawiedliwy system ochrony zdrowia (poprawa dostępu do nowoczesnych metod leczenia bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, płeć i status społeczny);
  • Poczucie bezpieczeństwa i godność chorego (respektowanie praw pacjenta, bezpieczne ratownictwo medyczne);
  • Szybszy i łatwy dostęp do specjalistycznego leczenia (innowacje w ochronie zdrowia, zakończenie procesu informatyzacji, rozwój telemedycyny i dostępność do lekarzy specjalistów on line);
  • Dobrze wykształconą i przyjazną kadrę (m.in. zwiększenie przyjęć na studia medyczne, przeciwdziałanie migracji kadr medycznych);
  • Kompleksową opiekę nad osobami starszymi (regularne badania profilaktyczne – „Bilans Seniora” zwiększenie liczby specjalistów z geriatrii);
  • Zapewnienie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży (opieka pediatryczne i stomatologiczna w przedszkolu i szkole).

Strategia to dokument programowy Ministerstwa Zdrowia na kolejną kadencję. Zawiera wiele haseł, ale także konkretnych zapowiedzi realizacyjnych wymagających szeregu zmian w obowiązujących regulacjach prawnych z obszaru ochrony zdrowia. Skuteczna realizacja celów przyjętej Strategii wymaga współpracy międzyresortowej oraz precyzyjnego określenia roli i zadań Ministra Zdrowia, jako koordynatora. Takie zapisy powinna zawierać ustawa o zdrowiu publicznym.

Proponowane cele Strategii będą miały pozytywny wpływ na lepszą ochronę zdrowia i życia obywateli, szczególnie ludzi młodych i seniorów. Kompleksowa opieka nad osobami starszymi (w tym teleopieka i telemedycyna) oraz informatyzacja ochrony zdrowia jest perspektywiczna także dla firm z sektora IT oraz wyrobów medycznych.

Zenon Wasilewski,
ekspert ds. prawa medycznego,
BCC

 

Udostępnij artykuł: