Komisja Etyki Bankowej zaprasza na webinarium „Etyka jako fundament zrównoważonych finansów”

ESG / Polecamy

Komisja Etyki Bankowej przy ZBP obserwuje intensywnie rozwijający się nurt zrównoważonego finansowania. Mając na uwadze fundamentalną rolę etyki dla prowadzenia działalności na rynku finansowym uznano za niezbędne podjęcie i prowadzenie stałej dyskusji o roli i miejscu etyki w zrównoważonych finansach. Dodatkowo Komisja Etyki Bankowej przewiduje, że rozwój nowych instrumentów, usług i produktów uwzględniających czynniki ESG może także zrodzić nowe dylematy etyczne, które powinny zostać zidentyfikowane.

Komisja Etyki Bankowej przy ZBP obserwuje intensywnie rozwijający się nurt zrównoważonego finansowania. Mając na uwadze fundamentalną rolę etyki dla prowadzenia działalności na rynku finansowym uznano za niezbędne podjęcie i prowadzenie stałej dyskusji o roli i miejscu etyki w zrównoważonych finansach. Dodatkowo Komisja Etyki Bankowej przewiduje, że rozwój nowych instrumentów, usług i produktów uwzględniających czynniki ESG może także zrodzić nowe dylematy etyczne, które powinny zostać zidentyfikowane.

Wydarzenia ostatnich dni dodatkowo unaoczniły jak ważnym jest uwzględnianie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności banków, a solidarna postawa banków wspierających obywateli Ukrainy pokazała, czym w praktyce jest realizacja postulatu uwzględniania czynników społecznych w prowadzonej działalności.

Dodatkowo, bardzo intensywnie jest rozwijana na poziomie UE regulacja rynków finansowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, nakładane są nowe obowiązki i wprowadzane dodatkowe kryteria do oceny zrównoważonych inwestycji i produktów.

Wypełnianie przez podmioty nowych obowiązków może mieć wpływ na kształtowanie postaw pracowników i tym samym też oddziaływać na postrzeganie instytucji finansowych.

Zaproszenie do udziału w e-debacie „Rola etyki w zrównoważonych finansach”

Mając powyższe na uwadze Komisja Etyki Bankowej przy ZBP zdecydowała się zorganizować webinarium, które ma zainicjować dyskusję na ten temat.

Komisja chce stworzyć przestrzeń do debaty w gronie przedstawicieli sektora bankowego i ekspertów o nowych wyzwaniach etycznych wynikających z wprowadzania na rynek nowych produktów, określanych mianem „zielonych” czy „zrównoważonych” i roli etyki w budowaniu „zdrowych” podstaw zrównoważonych finansów.

Celem webinarium jest próba identyfikacji zasad etycznych i ich roli w zrównoważonych finansach oraz ekspercka wymiana poglądów na temat ten temat.

Webinarium odbędzie się 18.03.2022 r., godz. 11.00 w formie zdalnej. Informacje o wydarzeniu dostępne są pod adresem mailowym SEKRETARZKEB@zbp.pl .

Wśród zidentyfikowanych wstępnie obszarów tematycznych Komisja wskazuje: produkty zrównoważone a ryzyko greenwashingu, dylematy etyczne towarzyszące sporządzaniu i ujawnianiu informacji wymaganych na podstawie SFDR i Taksonomii, doradztwo inwestycyjne i zmienione zasady product governance wobec uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju, wpływ czynników ESG na kulturę instytucji finansowych, rola kadry kierowniczej procesie włączania czynników ESG do działalności organizacji.

Adresatami wydarzenia są przede wszystkim pracownicy departamentów compliance/zgodności, pracownicy odpowiedzialni za tworzenie nowych produktów oraz osoby odpowiedzialne w bankach za kształtowanie kultury etycznej w bankach.

Eksperci-uczestnicy-paneliści

Ze względu na specyfikę tematyki Komisja proponuje interaktywne spotkanie. Wystąpienie otwierające wygłosi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

W pierwszej części spotkania odbędzie się dyskusja panelowa, w której uczestniczyć będą eksperci na co dzień mierzący się z zagadnieniami zrównoważonych finansów w praktyce:

Marta Jedlińska, wiceprzewodnicząca KEB (Société Générale S.A. Oddział w Polsce);

Aneta Geller- Żołądkowska, dyrektor Departamentu Compliance (BNP Paribas Bank S.A.);

Ewa Solarz, menedżer ds. ESG, (Bank Pekao S.A.);

Grzegorz Wąsik, menedżer ds. regulacji rynku kapitałowego i zrównoważonego rozwoju, (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Druga część spotkania to sesja dyskusyjna (QA), w której wszyscy słuchacze będą mogli zadawać pytania i wymieniać się pierwszymi refleksjami w tej materii.

Czytaj także: ZBP: VIII edycja Konkursu Etyka w finansach rozstrzygnięta

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: