Komisja Europejska proponuje korzystne zmiany dla klientów banków dotkniętych skutkami COVID-19

Gospodarka

Komisja Europejska zapowiedziała pilne przygotowanie zmian legislacyjnych w przepisach rozporządzenia o wymogach kapitałowych (CRR) w celu zapewnienia ułatwień dla sektora bankowego. Rada UE (ECOFIN) kierunkowo zaprobowała te prace, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Siedziba Komisji Europejskiej
Fot. Pixabay.com

Komisja Europejska zapowiedziała pilne przygotowanie zmian legislacyjnych w przepisach rozporządzenia o wymogach kapitałowych (CRR) w celu zapewnienia ułatwień dla sektora bankowego. Rada UE (ECOFIN) kierunkowo zaprobowała te prace, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

#PiotrGałązka: Priorytetem jest utrzymanie finansowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w tym #MŚP doświadczających przejściowych trudności w związku z pandemią #COVID19 #ZBP

Komisja Europejska przed niedawnym posiedzeniem Komitetu ds. Usług Finansowych (FSC) przedstawiła przedstawicielom państw członkowskich dokument konsultacyjny dotyczący koncepcji zmian w wybranych przepisach Rozporządzenia (UE) 575/2013 zmienionego w ubiegłym roku Rozporządzeniem (UE) 2019/876.

Ułatwić kredytowanie w czasie COVID-19

Założenia przedstawione przedstawicielom państw przez DG FISMA (Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union) dotyczyły możliwych ukierunkowanych zmian ram ostrożnościowych w celu ułatwienia udzielania kredytów bankowych w UE w związku z kryzysem Covid-19.

Propozycje stanowią ukonkretyzowanie uwag przedstawionych przez przedstawicieli państw członkowskich na wcześniejszych posiedzeniach i wynikają również z ostatnich decyzji Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS) w sprawie dostosowania ram bazylejskich w kontekście kryzysu COVID-19.

Propozycje dotyczące nie tylko NPL

Propozycje działań legislacyjnych, przedłożone przez Komisję dotyczą m.in.: bardziej elastycznego podejścia do regulacji odnośnie do kredytów zagrożonych (NPL), traktowania niektórych składników majątku w zakresie wymogów kapitałowych, terminu obowiązku wdrożenia buforu wskaźnika dźwigni czy też rozszerzenia delegacji dla Komisji do wprowadzania tymczasowych zmian i dostosowań w obowiązujących przepisach.

Komisja proponuje zmiany w przepisach CRR, tak by uelastycznić je i dostosować w ten sposób do ogłoszonych wcześniej komunikatów w sprawie interpretacji międzynarodowych standardów rachunkowości  w czasie dynamicznych zmian związanych z epidemią.

Ponadto, planowana jest zmiana w przepisach dotyczących mechanizmów ochronnych (prudential backstop) w odniesieniu do kredytów zagrożonych - preferencyjne traktowanie NPLs gwarantowanych przez ECAs będzie rozszerzone na kredyty objęte innymi gwarancjami publicznymi.

Potrzebna większa elastyczność

W zakresie buforu wskaźnika dźwigni (LRB) to przede wszystkim Komisja zamierza zaproponować przesunięcie termin obowiązku jego stosowania, a także wprowadzić poprawki w przepisach konstytuujących wyjątki od LRB.

Wymogi kapitałowe mają być złagodzone ponadto poprzez preferencyjne traktowanie oprogramowania.

Ministrowie finansów państw członkowskich obradujący 16 kwietnia na posiedzeniu Rady UE ECOFIN poparli działania kierunkowe Komisji.

W opublikowanym po posiedzeniu oświadczeniu odnośnie do dostępności kredytu bankowego i utrzymania funkcjonowania sektora ubezpieczeń możemy przeczytać, że priorytetem jest utrzymanie finansowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w tym MŚP doświadczających przejściowych trudności w związku z pandemią COVID-19. 

W tym celu konieczne jest pełne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w ramach przepisów ostrożnościowych i zasad rachunkowości.

W oświadczeniu zaaprobowano ponadto dotychczasowe działania instytucji i organów UE w sprawie stosowania wymogów regulacyjnych i rachunkowych wobec instytucji finansowych w obecnych wyjątkowych okolicznościach.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: