Komputronik SA, Contanisimo Limited, Activa SA oraz Clean & Carbon Energy SA zawarły ugodę

Finanse i gospodarka

W dniu 17 października 2014, na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, Spółki z Grupy Kapitałowej Komputronik - Komputronik SA, Contanisimo Limited i Activa SA zawarły ugodę ze Spółką Clean & Carbon Energy SA ("CCE"). Celem ugody jest definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami, a także ochrona interesu akcjonariuszy CCE poprzez zapewnienie Spółce środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania.

W dniu 17 października 2014, na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, Spółki z Grupy Kapitałowej Komputronik - Komputronik SA, Contanisimo Limited i Activa SA zawarły ugodę ze Spółką Clean & Carbon Energy SA ("CCE"). Celem ugody jest definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami, a także ochrona interesu akcjonariuszy CCE poprzez zapewnienie Spółce środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania.

Zakończony, czteroletni konflikt rozwiązuje wszystkie sprawy prawne o charakterze majątkowym, orzekając w ramach ugody ich stan jako uregulowany. Do najważniejszych z nich należało powództwo Emitenta wobec CCE o zapłatę należności wekslowej w kwocie 9 milionów złotych wraz z odsetkami, zapłata ceny sprzedaży Akcji Opcji Put z powództwa Contanisimo Limited przeciwko CCE na kwotę 48,7 mln zł wraz z odsetkami oraz roszczenia CCE przeciwko Contanisimo Limited i Komputronik o zapłatę ceny za aktywa sprzedane w ramach Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 lipca 2010 roku, przy czym Komputronik i Contanisimo Limited dokonały zapłaty już w dniu 1 września 2010 roku poprzez wydanie obligacji Komputronik SA wymiennych na akcje CCE.

Strony ustaliły, że zawieszą wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne, cofną zażalenia i wnioski w postępowaniach klauzulowych, cofną wszelkie pozwy i apelacje, wnioski i żądania o zapłatę kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Po skutecznym wykonaniu ugody cofną także wszelkie pozwy w sprawach zawieszonych.

Łączna wartość wierzytelności i roszczeń przysługujących Emitentowi i Contanisimo przed zawarciem ugody wynosiła 94 504 008, 52 zł. Łączna wartość roszczeń CCE wobec Emitenta i Contanisimo przed zawarciem ugody wynosiła 54 238 552, 05 zł.

W wyniku zawarcia ugody wszystkie wierzytelności i roszczenia Emitenta i Contanisimo zostały w drodze sprzedaży przelane do Activa SA za uzgodnioną cenę 66 149 000 zł. Termin zapłaty strony ustaliły na 1 rok od dnia zawarcia ugody. Zabezpieczeniem terminowej zapłaty została ustanowiona hipoteka na nieruchomościach przeniesionych na Activę przez CCE, na łączną kwotę 80 milionów złotych.

CCE zostało zwolnione ze swoich wszystkich zobowiązań wobec Komputronik, Contanisimo Limited oraz Activa SA, a także zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, poprzez przeniesienie na Activa szeregu nieruchomości o charakterze rolnym i przemysłowym, których wartość rzeczoznawca majątkowy ocenił na 66,5 mln zł. CCE uzyska także kapitał obrotowy na dalszą działalność operacyjną - Komputronik i Contanisimo zapłacą solidarnie na rzecz CCE kwotę 300 tys. zł.

Chociaż Grupa Kapitałowa Komputronik ustąpiła wartościowo z ok. 30% roszczeń i wierzytelności wobec CCE, ugodę oceniamy jako korzystną. Zakończenie sporów sądowych i uzyskanie wartościowych aktywów zbywalnych na wolnym rynku pozwoli w perspektywie kilku kwartałów znacząco obniżyć koszty obsługi prawnej i skoncentrować się na dalszym rozwoju podstawowej działalności. Cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się doprowadzić do końca trwający ponad 4 lata spór - powiedział Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA.

Według wstępnych szacunków, umowa wpłynie na bilans jednostkowy i skonsolidowany. Spółka ocenia, że na poziomie skonsolidowanego zysku netto zrealizuje jednorazową stratę na poziomie od 4 do 5 mln zł. Szczegółowe wyliczenia będą podawane do publicznej wiadomości w drodze dalszych uzgodnień księgowych i podatkowych Emitenta.  

Źródło: Komputronik

Udostępnij artykuł: