Komunikat BGK – kolejne trzy inwestycje finansowane w ramach JESSICA w Wielkopolsce

Bankowość

Rewitalizacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu, odnowienie rynku w Kórniku oraz budowa hali sportowej w Pleszewie to kolejne projekty wsparte środkami JESSICA.

Rewitalizacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu, odnowienie rynku w Kórniku oraz budowa hali sportowej w Pleszewie to kolejne projekty wsparte środkami JESSICA.

Dzisiaj umowy finansowania tych inwestycji o łącznej wartości ponad 50 mln zł podpisał Dariusz Kacprzyk, p.o. prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w obecności Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Ryszarda Grobelnego, Prezydenta Poznania.

Już za około półtora roku mieszkańcy Poznania, Kórnika oraz Pleszewa cieszyć się będą z nowych inwestycji, zrealizowanych na terenie wielkopolskich miast przy wsparciu inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Celem tych inwestycji jest:

  • Budowa parkingu i budynku usługowo - biurowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu - Inwestor: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (WCWI Sp. z o.o.), będące w 100% własnością Miasta Poznań. Inwestycja ta nie tylko zwiększy liczbę miejsc parkingowych w centrum miasta, ale także nada nowe funkcje temu miejscu wpływając na poprawę jego atrakcyjności. Łączny koszt brutto tego przedsięwzięcia wynosi 70,6 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 37,5 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,12% w skali roku;
  • Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku - Inwestor: Gmina Kórnik. Rewitalizacja rynku w Kórniku będzie realizowane na powierzchni ok. 17 tys. m2. Efektem inwestycji będzie poprawa wizerunku miasta i jego walorów estetycznych, a także między innymi wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż nowego oświetlenia, remont dróg. Koszt brutto przedsięwzięcia wynosi 10,4 mln zł, w tym udział pożyczki JESSICA 8,4 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1%;
  • Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie - Inwestor: Sport Pleszew Sp. z o.o., spółka komunalna będąca własnością Gminy i Miasta Pleszew. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjna hala sportowa z pełną infrastrukturą udostępnianą na potrzeby mieszkańców Gminy. Kompleks będzie częścią nowoczesnego zespołu obiektów oświatowo - sportowych w Pleszewie. Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 10,1 mln zł, w tym udział pożyczki 8,2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1%.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast i realizacja innych projektów miejskich. Jest to instrument zwrotnego finansowania (np. w formie pożyczki), co wyróżnia JESSICA od dotacji.  Po zakończeniu inwestycji beneficjent rozpoczyna spłatę pożyczki, dzięki czemu te same środki mogą sfinansować inne, ważne dla rozwoju miast projekty. Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO części środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszowi Powierniczemu - Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, a następnie dofinansowaniu z tego źródła Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). To właśnie do zadań FROM-u należy inwestowanie przekazanych środków bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, np. pożyczki - udzielane na preferencyjnych warunkach.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. Działając jako FROM, Bank oferuje preferencyjne wsparcie finansowe inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami Inicjatywy JESSICA, finansowane projekty mają mieć z jednej strony charakter komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) a z drugiej społeczny, dający wymierne korzyści mieszkańcom (np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

Inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce

Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniąc rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, wdraża Inicjatywę JESSICA w Województwie Wielkopolskim. Bank zarządza w tym regionie kwotą ok. 315 mln zł, która przeznaczona jest na finansowanie projektów miejskich w formie niskooprocentowanych pożyczek (nawet do 0,5% rocznie), z długim okresem spłaty (do 20 lat), karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki. Pożyczki JESSICA mogą być przeznaczone na  rewitalizacje obszarów zdegradowanych ujętych w Lokalnych Programach Rewitalizacji oraz inwestycje w instytucje otoczenia biznesu.

Aktualnie wartość przyjętych przez BGK wniosków o pożyczkę znacząco przekracza wartość dostępnych środków JESSICA. Pierwszeństwo w ocenie mają inwestycje najbardziej zaawansowane, które mogą się szybko rozpocząć.

Trzy projekty zlokalizowane w Poznaniu, Kórniku i Pleszewie dołączą do 18 innych, które uzyskały już wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA, co umożliwiło przyznanie pożyczek na ponad 250 mln zł.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: