Komunikat KNF ws. udzielenia zezwolenia na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego SA

Aktualności

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2017 r., na wniosek 56 banków spółdzielczych, zezwoliła na utworzenie banku zrzeszającego te banki pod firmą: Polski Bank Apeksowy SA.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2017 r., na wniosek 56 banków spółdzielczych, zezwoliła na utworzenie banku zrzeszającego te banki pod firmą: Polski Bank Apeksowy SA.

#PolskiBankApeksowySA nie będzie posiadał placówek, nie będzie prowadził działalności komercyjnej, nie będzie gromadził depozytów ludności #KNF

Komisja zatwierdziła jednocześnie przedłożony przez Założycieli projekt statutu Banku oraz zatwierdziła następujący pierwszy skład zarządu Banku:
  • Anna Henryka Zwierzchowska – Prezes Zarządu Banku,
  • Elżbieta Maria Ceglarek – Wiceprezes Zarządu Banku - członek zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku,
  • Władysław Jan Postuła – Wiceprezes Zarządu Banku.
Działalność banku ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych w formie m.in. obsługi finansowej zrzeszenia, zapewnienia warunków do utrzymywania płynności w zrzeszeniu przez wszystkich jego uczestników samodzielnie, realizacji rozliczeń, zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych banków spółdzielczych oraz obsługi prawnej.Polski Bank Apeksowy SA nie będzie posiadał placówek, działalność będzie prowadzona w siedzibie w Raszynie. Bank nie będzie prowadził działalności komercyjnej, a w szczególności nie będzie gromadził depozytów ludności.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, Komisja określiła warunek, spełnienie którego wymagane jest dla wydania przez KNF zezwolenia na rozpoczęcie przez Bank działalności:
  • w przypadku gdy którykolwiek z Założycieli, z jakichkolwiek względów nie obejmie deklarowanej liczby akcji Banku albo objęte już akcje zdecyduje się zbyć lub nie przystąpi do tworzonego przez Bank zrzeszenia albo z tego zrzeszenia wystąpi, pozostali Założyciele zapewnią odpowiednio:
    • pokrycie kapitału założycielskiego Banku w kwocie określonej niniejszą decyzją, w szczególności poprzez objęcie dodatkowych akcji banku lub odkupienie akcji od zbywających je Założycieli,
    • utrzymanie zakładanych w programie działalności i planie finansowym Banku wielkości przychodów i kosztów lub relacji między tymi wielkościami, tak by zapewnić pełną realizację przewidzianych zadań banku zrzeszającego.

Wynik głosowania KNF: 2 głosy za udzieleniem zezwolenia (A. Kaźmierczak, J. Wojtyła), 6 głosów wstrzymujących się (M. Chrzanowski, A. Diakonow, M. Pachucki, A. Artwich, P. Nowak, Z. Sokal).Źródło: knf.gov.pl
Udostępnij artykuł: