Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego

Finanse i gospodarka

Komunikat ze 175. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 lutego 2013 r.

Komunikat ze 175. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 lutego 2013 r.

1. W sto siedemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów1,
 • Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej2.

2. KNF wydała skierowaną do banków Rekomendację T dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Celem rekomendacji jest uelastycznienie podejścia banków do kredytowania detalicznego. Skutki wprowadzenia rekomendacji będą na bieżąco monitorowane pod kątem oceny ich wpływu na sytuację sektora bankowego.

Wyniki głosowania KNF: 4 głosy za wydaniem rekomendacji (W.Koziński, L.Kotecki, J.Męcina, J.Pruski), 3 głosy przeciw (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek).

Do najistotniejszych zmian w Rekomendacji T należy:

 • rozdzielenie zakresu przedmiotowego Rekomendacji T i Rekomendacji S,
 • skierowanie Rekomendacji T bezpośrednio do wszystkich banków objętych przepisami prawa polskiego oraz do działających na terenie Polski oddziałów instytucji kredytowych,
 • odejście od ustalania przez KNF maksymalnych wartości wskaźnika DtI (relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto); wartość wskaźnika DtI powinna być określona przez zarząd banku i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem,
 • wprowadzenie możliwości stosowania uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej klienta; bank może stosować te zasady w przypadku udzielanych klientom detalicznym:

  • kredytów i pożyczek ratalnych, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza wartości czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
  • kredytów i pożyczek:

   • dla klientów o co najmniej sześciomiesięcznej współpracy z bankiem, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
   • dla klientów o co najmniej dwunastomiesięcznej współpracy z bankiem, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
   • dla pozostałych klientów, dla których kwota kredytu lub pożyczki nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
 • jednoznaczne wskazanie na konieczność każdorazowego korzystania przez banki w procesie oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego z zewnętrznych baz danych, w szczególności międzybankowych baz danych budowanych przez instytucje, które na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, upoważnione zostały do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji m.in. w zakresie poziomu oraz historii spłat zobowiązań kredytowych klientów detalicznych; w rekomendacji podkreślono również znaczenie korzystania przez banki z informacji udostępnianych przez biura informacji gospodarczej,
 • zwiększenie wymogów w zakresie udzielania i zarządzania walutowymi ekspozycjami kredytowymi,
 • podkreślenie w obszarze relacji z klientami, że bank powinien posiadać sporządzone w formie pisemnej procedury wewnętrzne określające formę i zakres informowania każdego klienta ubiegającego się o kredyt detaliczny zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim; w przypadku kredytów walutowych pozostawienie rekomendacji stanowiących, że bank powinien zapewnić klientowi odpowiedni zakres informacji o związanym z taką ekspozycją ryzyku i jego konsekwencjach oraz wpływie spreadu walutowego na wielkość udostępnionego kredytu i poziom obciążenia jego spłatą; dodatkowo, wprowadzono rekomendację, aby w przypadku klienta ubiegającego się o detaliczną ekspozycję kredytową bank uzyskał od niego pisemne oświadczenie potwierdzające, że:

  • klient otrzymał od banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego,
  • klient uzyskał od banku wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości,
  • klient ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.

KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r.

Tekst Rekomendacji T zostanie opublikowany w najbliższych dniach, po zakończeniu prac redakcyjnych.

3. Komisja jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru wdrożenia przez Bank Polska Kasa Opieki SA sposobu postępowania dotyczącego wykonywania czynności związanych z działalnością maklerską poza jednostką banku, w której prowadzona jest działalność maklerska, na podstawie art. 113 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz czwarty.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz czwarty.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną - akcjonariusza spółki publicznej ComPress SA karę pieniężne w wysokości 1 tysiąca złotych za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o osiągnięciu progu 5% liczby głosów w spółce publicznej ComPress SA w lutym 2011 r. Na wysokość kary wpłynęła m.in. sytuacja finansowa strony oraz fakt, że akcjonariusz ostatecznie - choć z opóźnieniem - zawiadomił spółkę i KNF o osiągnięciu progu.

7. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

 • zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF,
 • ofert publicznych papierów wartościowych innych niż certyfikatów inwestycyjne przeprowadzonych w 2012 r.

 8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 28 lutego 2013 r.
 • 12 marca 2013 r.
 • 26 marca 2013 r.
 • 8 kwietnia 2013 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansoweg

(1) Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6 i 7 komunikatu.
(2) Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 7 komunikatu.

Udostępnij artykuł:

Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Bankowość

Komunikat ze 163. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2012 r.      

Komunikat ze 163. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2012 r.      

 1. W sto sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
  • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów,
  • Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. KNF przyjęła skierowaną do banków Rekomendację J dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.

   

  Ze względu na znaczny rozwój rynku nieruchomości, wzrost udziału kredytów zabezpieczonych hipotecznie w portfelach banków oraz charakter ryzyka generowanego przez tego rodzaju ekspozycje kredytowe, zarządzanie ryzykiem wynikającym z zaangażowania w kredyty zabezpieczone na nieruchomościach nabiera szczególnego znaczenia. Rekomendacja zawiera rozwiązania, które przyczynią się do poprawienia standardów rynkowych w tym zakresie.

  Główne z wprowadzonych zmian w Rekomendacji J to:

  • objęcie postanowieniami Rekomendacji J banków, w których udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie we własnych portfelach kredytowych przekracza 10%,
  • rekomendowanie jednolitych standardów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania w wiarygodnych bazach, danych o rynku nieruchomości,
  • opisanie zbioru cech identyfikujących nieruchomości, które należy gromadzić w bazie,
  • rekomendowanie stosowania statystycznych modeli oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach w przypadku banków istotnie zaangażowanych w tak zabezpieczone kredyty.
  • Rekomendację J stosuje się odpowiednio wobec oddziałów instytucji kredytowych.

   Zalecenia wejdą w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem rekomendacji 11 i 12, które będą obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2014 r. Wyniki głosowania KNF: 5 głosów za (Pan W.Kwaśniak, Pan L.Gajek, Pan W.Koziński, Pan L.Kotecki, Pan J.Męcina) i 1 głos wstrzymujący się (Pan J.Pruski).

Pełna treść komunikatu - pobierz

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: