Komunikat w sprawie informowania przez spółki giełdowe o dywidendach

Finanse i gospodarka

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że informacje dotyczące dywidendy powinny być przekazywane przez spółki giełdowe raportami bieżącymi za pośrednictwem ESPI.

Spółki powinny traktować jako objęte obowiązkiem informacyjnym wynikającym z konieczności publikowania informacji poufnych wszystkie istotne informacje odnoszące się do polityki dywidendowej, w szczególności informacje o:

  • rekomendacji zarządu w zakresie wypłaty lub wysokości dywidendy,
  • dniu dywidendy,
  • dniu wypłaty dywidendy,
  • charakterze dywidendy (pieniężna lub niepieniężna).

Upublicznieniu przez spółki powinny również podlegać zmiany przekazanych wcześniej informacji w powyższym zakresie, w tym zmiany polityki dywidendowej w stosunku do polityki stosowanej w latach ubiegłych.

Powyższe informacje stanowią w spółkach giełdowych informację poufną, o której mowa w art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i art. 1 unijnej dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku (MAD). Takie jest w szczególności stanowisko Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 9 stycznia 2012 r.

Dodatkowo, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych w § 38 ust. 1 pkt 11 wymaga od spółek giełdowych podania informacji bieżącej o „wszystkich decyzjach dotyczących deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od papierów wartościowych”. Z kolei zgodnie z § 38 ust. 2 ww. rozporządzenia „w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego informacji na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu wypłat dywidendy.”.

Źródło: KNF

Udostępnij artykuł: