Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Drewex, CEDC i PBO Anioła

Finanse i gospodarka

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że powodem skierowania do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółek:Drewex SA w upadłości układowej - do końca dnia 4 października br., Central European Distribution Corporation - do końca dnia 4 października br., PBO Anioła SA - do końca dnia 7 września br.jest nieprzekazanie przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych za I półrocze br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

W przypadku przekazania przez spółki raportów okresowych za I półrocze br. przed ww. dniami, obroty akcjami zostaną wznowione na sesji giełdowej w następnym dniu po publikacji raportów.

Udostępnij artykuł: