Komunikat z 203. posiedzenia Komisji

Finanse i gospodarka

W dwieście trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

W dwieście trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja zapoznała się z przygotowaną przez UKNF informacją na temat czynników ryzyka związanych z wykonywaniem działalności inwestycyjnej (spekulacyjnej) oraz maklerskiej przez banki i rekomendacjami dotyczącymi rozwiązań o charakterze systemowym wynikającymi z potrzeby ochrony depozytów złożonych w bankach oraz doświadczeń międzynarodowych.

Informacja UKNF identyfikuje główne czynniki ryzyka związane z działalnością inwestycyjną banków oraz nawiązując do raportów międzynarodowych i przyjmowanych zmian regulacyjnych przez takie kraje jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania i USA, proponuje obowiązkowe wyodrębnienie z banku działalności inwestycyjnej (spekulacyjnej) na rachunek własny po przekroczeniu określonego progu jej istotności. Z zastrzeżeniem związanych z tym warunków możliwe byłoby poparcie przez KNF postulatu sektora bankowego dotyczącego objęcia całej działalności inwestycyjnej (również w zakresie obrotu zorganizowanego) jednolitą licencją bankową. Uwzględniając obecną ograniczoną skalę działalności inwestycyjnej banków w Polsce, realizacja przedłożonych rekomendacji nie skutkowałaby potrzebą ograniczenia ani wydzielenia tej działalności przez banki. Przyjęcie rekomendowanych zmian tworzyłoby warunki do dalszego efektywnego i bezpiecznego rozwoju sektora bankowego oraz do dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a w szczególności do pobudzenia publicznego obrotu skarbowymi papierami wartościowymi.

Komisja akceptując przedłożone rekomendacje zdecydowała o ich przesłaniu Ministrowi Finansów, do dalszej dyskusji na forum Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Ponadto Komisja zaakceptowała przeprowadzenie dodatkowej analizy wpływu proponowanych zmian na sektor bankowy w Polsce w oparciu o wyniki banków na koniec 2013 r.

Komisja zapoznała się z założeniami do wytycznych dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji dotyczących dobrych praktyk w zakresie reasekuracji biernej i retrocesji. 

Wytyczne będą stanowić ramy dla poprawnej identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania ryzyk związanych z reasekuracją. Będą one zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrożenie dobrych praktyk w ramach wszystkich procesów związanych z reasekuracją.

Projekt wytycznych zostanie skonsultowany z podmiotami rynku ubezpieczeniowego. Stosowanie przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji wytycznych będzie przedmiotem okresowej weryfikacji w ramach procesu BION (badania i oceny nadzorczej) oraz w toku przeprowadzanych inspekcji.

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pana Waldemara Wojtkowiaka na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes SA.

Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę banku depozytariusza z Deutsche Bank Polska SA na Deutsche Bank PBC SA z dniem połączenia obu banków:

 • Superfund Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu Portfelowemu.

KNF zapoznała się z informacjami na temat:

 • praktyk inspekcyjnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich,
 • wyników badania i oceny nadzorczej (BION) w sektorze bankowym,
 • bieżących zadań i harmonogramu projektu Wypłacalność II,
 • wyników badania ilościowego QIS2013 w sektorze ubezpieczeń,
 • działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30 września 2010 r. - 30 września 2013 r.,
 • rynku otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w III kwartale br.,

Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

 • 21 stycznia 2014 r.
 • 4 lutego 2014 r.
 • 18 lutego 2014 r.
 • 4 marca 2014 r.
 • 18 marca 2014 r.
 • 1 kwietnia 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

 

Udostępnij artykuł: