Komunikat z 225. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 sierpnia 2014 r.

Bankowość / Finanse i gospodarka / Kadry

W dwieście dwudziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1.

W dwieście dwudziestym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1.

 KNF zapoznała się z projektem wytycznych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczących zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń.

Rozmiar szkód powodowanych przez powodzie na terenie Polski, wyniki prowadzonych działań nadzorczych w zakresie zarządzania i modelowania ryzyka katastroficznego przez zakłady ubezpieczeń oraz wymogi wynikające z systemu Wypłacalność II utwierdziły KNF w przekonaniu, że istnieje potrzeba wypracowania jednolitych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi. Projektowane wytyczne stanowią efekt wspólnych, ponad rocznych prac przedstawicieli KNF, zakładów ubezpieczeń i Polskiej Izby Ubezpieczeń w ramach powołanej przez UKNF grupy ekspertów od ryzyka powodzi (NatCat Forum).

Projekt wytycznych stanowi ramy w zakresie zarządzania ryzykiem powodzi, które powinny być stosowane przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji działające w obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych posiadające istotną ekspozycję na ryzyko powodzi, z zachowaniem zasady proporcjonalności. Za spełnianie wymogów zawartych w projekcie wytycznych będzie odpowiadał zakład ubezpieczeń, w szczególności nie będzie dopuszczalna sytuacja, w której zleca się spełnienie wymogów do podmiotów trzecich.

Projekt wytycznych zawiera także przykłady działań, które mogą pomóc w ich wypełnianiu.

Projekt wytycznych zostanie przekazany do publicznych konsultacji. Docelowo KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie wytycznych zostaną wprowadzone w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji w sposób skoordynowany z harmonogramem wejścia w życie systemu Wypłacalność II. Dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji planujących stosować model wewnętrzny w zakresie ryzyka powodzi wdrożenie to powinno się odbyć do czasu złożenia wniosku aplikacyjnego, zaś dla pozostałych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji nie później niż do końca 2015 r. 

Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA.

KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

 • IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego  nabycia przez Polską Grupę Zbrojeniową SA akcji MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pana Bartosza Sobiesiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie,
 • Pani Krystyny Zarzyckiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szydłowie.

Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

 • Pani Krystyny Adamczyk na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Stanisława Adamskiego,
 • Pana Mirosława Czuby na stanowisku Prezesa Zarządu Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
 • Pana Jarosława Kazimierskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
 • Pana Marka Tandka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Wybrzeże",
 • Pana Ireneusza Więckowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej PIAST

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

KNF jednogłośnie przekazała maltańskiemu i cypryjskiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium Malty i Cypru przez:

 • Q Securities SA.

Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

 • polityki kredytowo-depozytowej banków spółdzielczych o sumie bilansowej powyżej 1 mld złotych,
 • udziału UKNF w pracach na forum międzynarodowym w I półroczu 2014 r.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 26 sierpnia 2014 r.
 • 8 września 2014 r.
 • 23 września 2014 r.
 • 7 października 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: