Komunikat z 228. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Finanse i gospodarka

1. W dwieście dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1. W dwieście dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wydała zezwolenie na utworzenie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA banku pod nazwą:

 • PKO Bank Hipoteczny SA.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

 • OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

4.    Komisja udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) polegającej na powołaniu Pana Grzegorza Zawady w skład zarządu GPW na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

5. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pana Artura Maliszewskiego na stanowisko Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
 • Pana Krzysztofa Miłachowskiego na stanowisko Członka Zarządu DnB Bank Polska SA.

6. Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

 • Pana Mariusza Gazdy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Wołominie,
 • Pana Jacka Gębali na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Jaworzno",
 • Pana Bogumiła Krzyszczaka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego,
 • Pana Jana Kubika na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Jowisz",
 • Pana Ryszarda Prusa na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Unii Lubelskiej,
 • Pana Andrzeja Sosnowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Franciszka Stefczyka,
 • Pana Leszka Wójcika na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Kujawiak"

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasami przez te osoby. Prezesi ponoszą odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kas oraz nieprawidłowości w ich działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcje KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesów na kasy, w tym ocenę ich zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

Aktualnie 42 z 521 kas jest zobowiązanych do realizacji programu postępowania naprawczego, a w przypadku 23 SKOK-ów KNF prowadzi  postępowania w przedmiocie ustanowienia w kasie zarządcy komisarycznego2.

7. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki SA akcji UniCredit CAIB Poland SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

8. Komisja jednogłośnie umorzyła postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej o zatwierdzenie przez KNF wzorca umowy kredytu pomocowego na podstawie art. 44 ust. 4 w związku z art. 44 ust. 3 i ust. 2 pkt 7 ustawy o skok, w związku z wnioskiem Kasy Krajowej o umorzenie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 105 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 2 września 2014 r.
 • 8 września 2014 r.
 • 23 września 2014 r.
 • 7 października 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

(1) Bez uwzględniania SKOK "Dziedzice" (przejmowanej przez SKOK "Szopienice"), SKOK "Wspólnota" (zawieszonej; w sądzie jest złożony wniosek o ogłoszenie upadłości) i SKOK im. Św. Jana z Kęt (przejmowanej przez Alior Bank SA).
(2) Do tej pory KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w 4 kasach, w tym w SKOK "Wspólnota" i SKOK im. Św. Jana z Kęt.

Udostępnij artykuł: