Komunikat z 241. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Finanse i gospodarka

W dwieście czterdziestym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

KNF nakazała zbycie wszystkich akcji FM Banku PBP SA posiadanych przez PL Holdings s.a.r.l. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r., w związku z niewypełnianiem przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF, co w ocenie Komisji ma negatywny wpływ na ostrożną i stabilną działalność banku.

Wyniki głosowania KNF: 3 głosy za nakazem zbycia akcji (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Gajek), 2 głosy przeciw (L.Kotecki, J.Pruski), 1 głos wstrzymujący się (P.Wiesiołek).

W dniu 24 lipca 2014 r. Komisja utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej zakazu wykonywania prawa głosu z akcji FM Bank PBP SA przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited oraz uchyliła decyzję KNF z dnia 8 kwietnia 2014 r. w części dotyczącej nakazu zbycia wszystkich akcji FM Bank PBP SA posiadanych przez PL Holdings S.a.r.l. w terminie do 31 grudnia 2014 r. i umorzyła postępowanie w tej części. Uchylenie nakazu zbycia akcji banku było związane wyłącznie z kwestiami formalnoprawnymi i nie zmieniało faktu niedochowania przez PL Holdings s.a.r.l. oraz Abris-EMP Capital Partners Limited zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę:

 • eCard SA z Gdańska.
 • Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:
 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 • umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring)

KNF jednogłośnie udzieliła Niezależnemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • oferowania instrumentów finansowych,
 • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z tą strukturą lub strategią,
 • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pana Macieja Fedyny na stanowisko Członka Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
 • Pani Grażyny Sudzińskiej – Amroziewicz na stanowisko Członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

KNF zapoznała się z informacją na temat przeglądu rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyniki przeglądu wskazują, że żadna krajowa grupa nie spełnia kryteriów kwalifikujących ją jako konglomerat finansowy.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Bank Polska Kasa Opieki SA jako bank depozytariusz karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za naruszenie art. 231 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych polegające na niedokonaniu w terminie zawiadomienia KNF o naruszeniach:

 • art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie nabywania do portfela Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot,
 • art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie lokowania powyżej 10% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: