Komunikat z 251. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Finanse i gospodarka

W dwieście pięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez:

 • PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W skład pierwszego zarządu wchodzą: Pan Sławomir Łopalewski – Prezes Zarządu, Pani Danuta Gołaszewska – Członek Zarządu i Pan Robert Świderski – Członek Zarządu.

W ramach strategii rozwoju wnioskodawca zobowiązał się m.in. do realizowania wytycznych i rekomendacji wydawanych przez KNF.

Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o:

 • zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia SA,
 • złożeniu w dniu 9 marca 2015 r. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • blokadzie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych.

Komisja jednogłośnie ustanowiła z dniem 11 marca 2015 r. kuratora nadzorującego wykonywanie programu postępowania naprawczego przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Panu Włodzimierzowi Kicińskiemu.

KNF jednogłośnie przyjęła Rekomendację P dotyczącą zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków, która zastąpi “Rekomendację P dotyczącą systemu monitorowania płynności finansowej banków” z 2002 r.

Postanowienia Rekomendacji P uwzględniają aktualne doświadczenia międzynarodowe dotyczące zarządzania ryzykiem płynności przez banki, w szczególności wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz europejskich instytucji nadzorczych – Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS, obecnie: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego -EBA) oraz Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Projekt rekomendacji był konsultowany m.in. z bankami, Narodowym Bankiem Polskim, firmami konsultingowymi i organizacjami branżowymi.

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez banki do dnia 31 grudnia 2015 r.

Komisja przyjęła założenia Rekomendacji Z dotyczącej zasad zarządzania wewnętrznego w bankach.

Rekomendacja Z będzie stanowić zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania wewnętrznego (ang. internal governance). W szczególności dokument będzie się odnosił do takich kwestii, jak: struktura organizacyjna, zadania, obowiązki, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej, zarządu i kadry zarządzającej wyższego szczebla, zasady zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, systemy informacyjne i komunikacja, ciągłość działania oraz przejrzystość systemu zarządzania w banku.

Postanowienia Rekomendacji Z będą opracowane przede wszystkim z uwzględnieniem wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA):

 • z 27 września 2011 r. w sprawie zarządzania wewnętrznego,
 • z 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego o osób pełniących najważniejsze funkcje.

KNF jednogłośnie zatwierdziła:

 • Panią Małgorzatę Ryń na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej “Świdnik”.

Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

 • Pana Marka Patalasa na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej “Nike”

ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji w 2014 r.

KNF zapoznała się z informacjami na temat:

 • ofert publicznych papierów wartościowych innych niż certyfikaty inwestycyjne przeprowadzonych w 2014 r.,
 • działalności Sądu Polubownego przy KNF w 2014 r.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 24 marca 2015 r.
 • 9 kwietnia 2015 r.
 • 28 kwietnia 2015 r.
 • 12 maja 2015 r.
 • 26 maja 2015 r.
 • 9 czerwca 2015 r.
 • 23 czerwca 2015 r.
 • 7 lipca 2015 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

 

Udostępnij artykuł: