Komunikat z 265. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lipca 2015 r.

Tylko u nas

1. W dwieście sześćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:• Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,• Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,• Pani Anna Trzecińska - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,• Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów1,• Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2• Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie przyjęła wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczące procesu tworzenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Rezerwy stanowią nadzwyczaj istotny element pasywów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, a ich wycena powinna być dokonywana profesjonalnie i ostrożnie.

Wytyczne stanowią ramy dla prawidłowej organizacji procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem. Wytyczne są zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które powinny zapewniać wdrażanie odpowiednich standardów w ramach procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Projekt wytycznych podlegał wieloetapowym konsultacjom z rynkiem. KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie wytycznych zostaną przeprowadzone w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji do dnia 1 stycznia 2016 r. Stosowanie wytycznych będzie przedmiotem weryfikacji w ramach procesu BION (badanie i ocena nadzorcza) oraz w toku przeprowadzanych inspekcji.

Pełne sprawozdanie dostępne tutaj

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: