Komunikat z 277. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Tylko u nas

W dwieście siedemdziesiątym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Mariusz Kubzdyl – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego  nabycia przez AnaCap Group Holdings Limited z Guernsey za pośrednictwem Porto Group Holdings Limited z Guernsey akcji FM Banku PBP SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Komisja jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Siarkopol” w Tarnobrzegu przez Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie, za zgodą kasy przejmującej.

Decyzję podjęto na podstawie art. 74c ust. 3 ustawy o skok, uwzględniając brak adekwatnej pomocy Kasy Krajowej z funduszu stabilizacyjnego dla SKOK Siarkopol. Przejęcie przez spółdzielczą kasę o w pełni stabilnej sytuacji finansowej zapewni pełne bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w przejmowanej SKOK Siarkopol i niezakłóconą obsługę jej członków. Aktywa przejmowanej SKOK Siarkopol stanowią około 5% aktywów przejmującej SKOK Kwiatkowskiego. Przejmująca SKOK Kwiatkowskiego spełnia wszystkie kryteria, które Komisja bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające:

 • kasa nie jest objęta programem postępowania naprawczego,
 • współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5%,
 • kasa posiada zatwierdzony przez KNF statut dostosowany do przepisów ustawy, jak również prawidłowo powołany zarząd, w tym zatwierdzonego przez KNF prezesa zarządu,
 • kasa spełnia ustawowe normy w zakresie płynności,
 • w wyniku przejęcia kasy – podmiot przejmujący powinien bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa, tj. poziom funduszy własnych kasy będzie zapewniać utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów powyżej 1%,
 • zgodność działania kasy z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wobec kasy nie są prowadzone postępowania zmierzające do zastosowania środków nadzorczych (powołanie zarządcy komisarycznego),
 • kasa posiada sprawność organizacyjną,
 • zarządzanie kasą niebudzące zastrzeżeń,
 • brak zastrzeżeń nadzoru do składanych sprawozdań (w zakresie wyceny aktywów),
 • skala działania kasy przejmującej (suma bilansowa) istotnie wyższa (adekwatna) od skali działania podmiotu przejmowanego,
 • współczynnik wypłacalności kasy – po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy – będzie się utrzymywał powyżej poziomu normy ustawowej, tj. 5%,

co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.

Z dniem 1 października 2015 r. zarząd majątkiem SKOK Siarkopol obejmuje zarząd SKOK Kwiatkowskiego. Z dniem 1 listopada 2015 r. SKOK Siarkopol zostanie przejęta przez SKOK Kwiatkowskiego, jako kasę przejmującą. Do dnia przejęcia SKOK Siarkopol prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

Proces przejęcia przebiegać będzie przy ewentualnym wsparciu finansowym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG, co będzie oznaczać wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości znacząco niższej niż kwota gwarantowanych depozytów w SKOK Siarkopol.

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie SKOK Kwiatkowskiego w proces restrukturyzacji sektora spółdzielczych kas. Jest to pierwszy przypadek, w którym decyzją KNF dokonano przejęcia niewypłacalnej spółdzielczej kasy przez inną kasę działającą w systemie SKOK.

Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 6 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku 5 biur, a w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 900 złotych do 500 złotych (obniżając wysokość kary w przypadku 1 biura usług płatniczych, KNF wzięła pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy).

KNF zapoznała się z informacją na temat:

 • wymogów płynnościowych dla domów maklerskich określonych w rozporządzeniu CRR.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 6 października 2015 r.
 • 20 października 2015 r.
 • 3 listopada 2015 r.
 • 17 listopada 2015 r.
 • 1 grudnia 2015 r.
 • 15 grudnia 2015 r.
 • 5 stycznia 2016 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: