Komunikat ze 132. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2011 r.

Bankowość

W sto trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

W sto trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

KNF jednogłośnie zezwoliła na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

  Komisja zezwoliła też na utworzenie Mebis 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

  Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA.

  KNF jednogłośnie znowelizowała skierowaną do banków Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

   Celem nowelizacji jest w szczególności:

   • wzmocnienie kontroli wewnętrznej w bankach,

   • uwzględnienie wprowadzonego w ustawie o biegłych rewidentach obowiązku tworzenia komitetów audytu w bankach krajowych (z wyłączeniem banków spółdzielczych),
   • ograniczenie przypadków występowania powiązań personalnych na kluczowych stanowiskach w banku,
   • uwzględnienie wytycznych międzynarodowych.

   Zalecenia wchodzą w życie z dniem 20 stycznia 2012 r.

   Tekst znowelizowanej Rekomendacji H.

   Komisja jednogłośnie nałożyła na prezesa oraz wiceprezesa zarządu Centrozap SA, odpowiedzialnych za politykę informacyjną i sporządzanie raportów bieżących spółki, kary pieniężne w maksymalnej wysokości 100 tysięcy złotych na każdą z ww. osób, w związku z rażącym naruszeniem przez spółkę obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi umowami zawartymi przez spółkę.

   Kary nałożone na ww. osoby są konsekwencją kary na spółkę Centrozap SA nałożonej przez KNF w dn. 14 lutego 2011 r.

   KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę banku depozytariusza (z Banku Millennium SA na Raiffeisen Bank Polska SA) przez:

   • FORUM 41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

   Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

   • Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion,
   • Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej,
   • Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.

   KNF zapoznała się z informacją o:

   • sytuacji banków w I kwartale 2011 r.,
   • działalnością inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31 marca 2008 r. - 31 marca 2011 r.

   Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

   • 9 sierpnia 2011 r.
   • 23 sierpnia 2011 r.
   • 6 września 2011 r.
   • 20 września 2011 r.

   Udostępnij artykuł: