Komunikat ze 138. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2011 r.

Finanse i gospodarka

W sto trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W sto trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 • KNF jednogłośnie przyjęła uchwały skierowane do banków:

  • uchwałę nr 258/2011 zastępującą uchwałę KNF nr 383/2008 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku,
  • uchwałę nr 259/2011 zmieniającą uchwałę KNF nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu.
 • Zmiany stanowią implementację unijnych dyrektyw CRD II i CRD III.

 • Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę nr 257/2011 w sprawie standardów wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członków zarządu komisarycznego banku.
 • Uchwała wprowadza jednolity, przejrzysty i oparty na merytorycznie określonych standardach sposób wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członków zarządu komisarycznego banku. Wcześniejsza weryfikacja kandydatów pod względem rzetelności i fachowości pozwoli na określenie listy osób gotowych w razie konieczności do niezwłocznego podjęcia obowiązków, nie wykluczając jednocześnie powołania na ww. stanowisko w razie potrzeby osoby spoza listy.

 • KNF jednogłośnie nałożyła na DGA SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

  • sporządzeniu raportu bieżącego nr 17/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sposób nierzetelny i niekompletny z uwagi na fakt, że nie wskazano w nim, iż umowa inwestycyjna z dnia 18 marca 2009 r. została zawarta z zastrzeżeniem warunków i terminu, a także nie uwzględniono wszystkich warunków finansowych tej umowy,
  • sporządzeniu raportu bieżącego nr 1/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. bez wskazania na upływ terminu w jakim miały ziścić się warunki określone w § 6 ust. 1 umowy inwestycyjnej z dnia 18 marca 2009 r., co powodowało, że raport ten był nierzetelny i niekompletny, a także zawierał informacje, które nie odzwierciedlały specyfiki opisanej w nim sytuacji oraz przekazanie raport nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w przepisach prawa,
  • sporządzeniu raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sposób który mógł wprowadzać w błąd co do możliwości wprowadzenia do sprzedaży testera Braster oraz bez wskazania na upływ terminu w jakim miały ziścić się warunki określone w § 6 ust. 1 umowy inwestycyjnej, co powodowało, że raport był nierzetelny i niekompletny, a także nie dawał inwestorom możliwości oceny wpływu prezentowanych informacji na sytuację gospodarczą i finansową emitenta oraz nie odzwierciedlał specyfiki opisywanej sytuacji,
  • niewskazaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2009 r., skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2009 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2009 r. zobowiązań warunkowych wynikających z zawarcia znaczącej umowy warunkowej z dnia 18 marca 2009 r.
 • Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną - akcjonariusza spółki publicznej Sfinks Polska SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za:

  • nieogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w spółce lub niezbycie akcji spółki w liczbie powodującej osiągniecie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w spółce, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów w kwietniu 2010 r.,
  • nieprzekazanie w ustawowym terminie zawiadomienia o przekroczeniu progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w spółce w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z emisją akcji serii H w kwietniu 2010 r.
 • Ustalając wysokość kary, KNF wzięła pod uwagę, że akcjonariusz nie zamierzał ukrywać swojego zaangażowania w akcje spółki, osobiście i finansowo zaangażował się w proces uzdrawiania spółki, a objęcie przez akcjonariusza akcji serii H wynikało z rozliczeń akcjonariusza ze spółką z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki.

 • KNF jednogłośnie nałożyła na Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za:

  • niewypłacenie w ustawowym terminie piętnastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • niewywiązanie się w jednej sprawie w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje.
 • KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Nestle Polska SA 49 akcji:

  • Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA.
 • Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

  • Pana Krzysztofa Razika na Członka Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA,
  • Pana Michała Więckowskiego na Członka Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.
 • Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

  • ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
  • Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień",
  • PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego.
 • KNF zapoznała się z informacją o:

  • nadaniu oceny BION w sektorze domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.
 • Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

  • 18 października 2001 r.
  • 8 listopada 2011 r.
  • 22 listopada 2011 r.
  • 6 grudnia 2011 r.
  • 20 grudnia 2011 r.
 • Udostępnij artykuł: