Komunikat ze 169. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2012 r.

Finanse i gospodarka

W sto sześćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 • KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:
  • PayU SA z Poznania.

  Zakres usług płatniczych świadczonych przez PayU SA obejmuje:

  • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
  • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
  • wydawanie instrumentów płatniczych,
  • zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych,
  • świadczenie usługi przekazu pieniężnego.
 • Jest to pierwsze zezwolenie dla krajowej instytucji płatniczej wydane przez KNF. Obecnie rozpatrywanych jest 39 innych wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

  Czym różni się biuro usług płatniczych od instytucji płatniczej?

 • Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o. o. działalności maklerskiej w zakresie:
  • nabywania lub zbywania towarów giełdowych na cudzy rachunek, w tym dokonywania rozliczeń transakcji zleceniodawców,
  • prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, z wyłączeniem oznaczonych co do gatunku rzeczy.
 • Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez towarowy dom maklerski wydane przez KNF na podstawie ustawy o giełdach towarowych.

 • KNF jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie zasad:
  • polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich w 2013 r. za 2012 r.
 • Stanowisko zostanie opublikowane w najbliższych dniach.

 • Komisja jednogłośnie przyjęła uchwałę zastępującą uchwałę KNF nr 2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego określającą tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, a w szczególności zadań wykonywanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
  • uwzględnieniu zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  • rozszerzeniu określenia zakresu nadzoru nad działalnością bankową m.in. poprzez przywołanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • określeniu sposobu i zakresu postępowania UKNF w przypadku kandydatów na kuratorów i członków zarządu komisarycznego banków, a także określeniu wymagań stawianych tym kandydatom,
  • określeniu trybu postępowania w przypadku podjęcia przez KNF decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego,
  • określeniu trybu przeprowadzania postępowania walidacyjnego jako elementu procesu walidacji nadzorczej metod statystycznych.
 • Wprowadzane tą uchwałą zmiany dotychczasowych zasad polegają w szczególności na: Uchwała KNF wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • KNF jednogłośnie zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w związku z zamiarem udzielania tym bankom przez BGK gwarancji portfela kredytowego w rozumieniu art. 128b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego w ramach realizacji programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” na warunkach określonych w szczególności w umowie z Ministrem Finansów z dnia 3 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarancji, projekcie umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej oraz w przedmiotowym programie.
 • Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA działalności maklerskiej w zakresie:
  • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką struktura lub strategią,
  • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.
 • KNF jednogłośnie nałożyła na GEM Global Yield Fund Limited z Kajmanów jako akcjonariusza spółki Ideon SA (dawniej Centrozap SA) karę pieniężną w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o piętnastu przypadkach zmiany stanu posiadania akcji Ideon SA prowadzących do przekroczenia i zejścia poniżej progów 5% i 10% głosów na WZA w okresie od sierpnia 2009 r. do marca 2010 r. oraz nieprzeprowadzenie w jednym przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Ideon SA w liczbie nie mniejszej niż 10% liczby głosów na WZA w związku z nabyciem w sierpniu 2009 r. akcji stanowiących więcej niż 10% liczby głosów na WZA w okresie krótszym niż 60 dni (zmiany stanu posiadania akcji były związane z wykonywaniem umów pożyczek akcji Ideon SA polegającym na pożyczaniu akcji od akcjonariuszy Ideon SA, odsprzedaży pożyczonych akcji na rynku regulowanym, obejmowaniu akcji nowej emisji w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następie wydawaniu pożyczkodawcom nowo wyemitowanych akcji tytułem zwrotu pożyczki).
 • Komisja zapoznała się z informacjami na temat:
  • wdrożenia nadzoru nad biurami usług płatniczych i krajowymi instytucjami płatniczymi,
  • transakcji płatniczych wykonanych przez biura usług płatniczych w III kwartale br. i ich zabezpieczeń,
  • stosowania zasady proporcjonalności w stosunku do banków spółdzielczych w podejściu regulacyjnym i w praktyce,
  • rozwiązań systemowych dotyczących gwarantowania środków w przypadku upadłości domu maklerskiego oraz planowanych przez Unię Europejską zmian w tym obszarze.
 • Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
  • 4 grudnia 2012 r.
  • 20 grudnia 2012 r.
  • 8 stycznia 2013 r.
 • Źródło: KNF

  Udostępnij artykuł: