Komunikat ze 178. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r.

Finanse i gospodarka

W sto siedemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

W sto siedemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów,
 • Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
 • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

 • Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
 • zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.

KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

 • First Data Polska SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
 • zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.

Komisja wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pana Andrzeja Kołatkowskiego na Członka Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA (decyzja jednogłośna),
 • Pana Rafała Markiewicza na Członka Zarządu AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA (wyniki głosowania: 5 głosów za - A.Jakubiak, W.Kwaśniak, L.Kotecki, J.Męcina, J.Pruski; 1 głos wstrzymujący się - L.Gajek).

KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski Consus SA działalności maklerskiej w zakresie:

 • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką struktura lub strategią,
 • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

Komisja jednogłośnie przyjęła "Sprawozdanie z działalności KNF w 2012 r.".

KNF jednogłośnie nałożyła na Clean&Carbon Energy SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z nieterminowym przekazaniem do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany:

 • informacji poufnej o podpisaniu w dniu 14 czerwca 2010 r. listu intencyjnego z osobą fizyczną i spółką Komputronik SA,
 • informacji bieżących o:
  • podpisaniu znaczącej umowy w dniu 24 lipca 2010 r. z osobą fizyczną oraz spółkami Komputronik SA, Contanisimo Ltd i Texass Ranch Company sp. z o.o.,
  • podpisaniu w dniu 1 września 2010 r. aneksu do ww. umowy z dnia 24 lipca 2010 r.

Komisja jednogłośnie zezwoliła EKO Holding SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 15 kwietnia 2013 r.

KNF zapoznała się z informacjami na temat:

 • rynku międzybankowego w Polsce,
 • rynku otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2012 r.,
 • zmian programów reasekuracji katastroficznej zakładów ubezpieczeń na 2013 r.

Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

 • 9 kwietnia 2013 r.
 • 23 kwietnia 2013 r.
 • 7 maja 2013 r.
 • 21 maja 2013 r.
 • 4 czerwca 2013 r.
 • 18 czerwca 2013 r.
 • 2 lipca 2013 r.

1. Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 9 komunikatu.

Udostępnij artykuł: