Konfederacja Lewiatan: konieczne zmiany w prawie geologicznym i górniczym

Czysty zysk

logo Konfederacja Lewiatan

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji na działalność koncesjonowaną, nie powinien być przeszkodą do wszczęcia i prowadzenia postępowania dotyczącego wydania koncesji – uważa Konfederacja Lewiatan. W projekcie nowego prawa geologicznego i górniczego należy przyjąć elastyczne podejście do składanych wniosków koncesyjnych i umożliwienia wskazywania prawa do nieruchomości, o które w przyszłości będzie zamierzał się ubiegać wnioskodawca.

#KonfederacjaLewiatan: nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji na działalność koncesjonowaną, nie powinien być przeszkodą do wszczęcia i prowadzenia postępowania dotyczącego wydania koncesji @LewiatanTweets

Z praktyki przedsiębiorców wynika, że częstym problemem blokującym prowadzenie prac lub zmuszającym do ich przeprojektowania jest brak uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowych, w tym kwestii spadkowych.

Ponieważ wymogiem wniosku koncesyjnego jest określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, przedsiębiorca nie jest w stanie spełnić tych wymogów.

– Rozwiązaniem stosowanym w wielu innych ustawach jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi brak uregulowania stanu prawnego nieruchomości nie stanowi przeszkody dla procedowania postępowania. Takie przepisy powinny mieć również zastosowanie w procedurze udzielania koncesji. Nie naruszają one bowiem praw właścicieli nieruchomości – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości gruntowych

Nie zawsze jest możliwe i racjonalne pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości gruntowych, na których jest planowane wykonanie wierceń w dniu składania wniosku o koncesję.  Wynika to ze specyfiki prowadzenia działalności poszukiwawczo – rozpoznawczej, która polega na projektowaniu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania złoża w okresie kilku lat. Dlatego wieloletnią praktyką w projektowaniu robót geologicznych, pozwalającą na elastyczność w podejmowaniu decyzji, co do wyboru konkretnej lokalizacji prac geologicznych, w tym wierceń, było określanie tych robót jako obligatoryjnych, opcjonalnych oraz wskazywanie dla takich wierceń kilku lokalizacji alternatywnych.

Wszystkie strony tak zaplanowanych prac, w szczególności właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości, gdzie zaplanowano wykonywanie wierceń, były stronami postępowania o udzielenie/zmianę koncesji. Natomiast dla prac przyszłych wystarczającym było oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji spółki, że zamierzają uzyskać stosowny tytuł prawny do wybranej lokalizacji w przyszłości.

Udostępnij artykuł: