Konferencja informacyjna dla partnerstw

Samorząd

17 września br. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja informacyjna dotycząca projektu predefiniowanego "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego".

Jest to doradczy projekt mający przygotować lokalne partnerstwa do składania wniosków o dotacje w ramach Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014.

Podczas konferencja organizatorzy poinformowali o stanie naboru do projektu predefiniowanego. Do tej pory do projektu zgłosiło się 46 partnerstw JST. Już w każdym z nich odbyło się pierwsze spotkanie z ekspertami, które pozwoliło określić kierunki przyszłego działania. Zarówno formy, w jakich funkcjonują partnerstwa (związki komunalne, stowarzyszenia, porozumienia), jak i tematyka oraz stopień wypracowania danego przedsięwzięcia, które dane partnerstwo chce zrealizować, są bardzo różnorodne. Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, podkreślał, że owa różnorodność zagadnień utwierdza w przekonaniu, że nie można oceniać przyszłych przedsięwzięć, gdyż są one nieporównywalne (od uregulowania stosunków wodnych po kolej metropolitalną).

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z formularzem wniosku aplikacyjnego do Programu Regionalnego wraz z częścią poświęconą budżetowi oraz kluczowym załącznikiem do niego, jakim jest analiza wykonalności. Tomasz Potkański, kierownik projektu przypomniał, że celem projektu doradczego ZMP (tzw. predefiniowanego) jest – w pierwszej fazie jego wdrażania – pomoc partnerstwom ubiegającym się o granty w komponencie konkursowym Programu Regionalnego MRR w przygotowaniu dobrych wniosków aplikacyjnych. Omówił także kryteria merytorycznej oceny wniosków składanych przez partnerstwa do konkursu grantowego MRR (zostanie on ogłoszony 1 grudnia br, a przyjmowanie wniosków zakończy się 31 stycznia 2013 r.), takie jak potencjał instytucjonalny partnerstwa, zgodność tematyki z priorytetami (w tym poziom zintegrowania działań) oraz obecność podmiotów niezbędnych do realizacji proponowanego projektu (nacisk na innowacyjność). Analiza wykonalności może być swego rodzaju mapą drogową dla całego projektu. Istotny przy ocenie wniosków będzie również kontekst zewnętrzny, czyli zgodność z 8 priorytetami MRR i 11 priorytetami polityki spójności UE na lata 2014-2020.

T. Potkański omówił też dokument FAQ, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane na spotkaniach partnerstw z ekspertami pytań (już wkrótce znajdzie się on na stronie). Przedstawiciele partnerstw obecni na konferencji pytali ponadto m.in. o kwalifikowalność wydatków, możliwość włączenia do partnerstwa ośrodków naukowych, korzystania z PZP czy klauzul społecznych.

W trakcie spotkania Marcin Bogusz, przedstawiciel operatora programu MRR przedstawił prezentację na temat korzystania z Funduszu Współpracy Bilateralnej, który umożliwi refundowanie wydatków poniesionych na poszukiwanie partnera z kraju darczyńców do projektu partnerstwa. Na ten cel przeznaczono 168 432 euro, przy czym jedna refundacja (obejmująca koszty podróży, konferencji, diety) to 6000 euro.

Kolejna konferencja tym razem na temat Programu Regionalnego odbędzie się w MRR 1 października br. w Warszawie, a następna informacyjna – w Olsztynie 18 października br.

Projekt jest prowadzony przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako operatora programu regionalnego i ma na celu kompleksowe wsparcie polskich samorządów w przygotowaniu do zarządzania obszarami funkcjonalnymi.

Źródło: www.zmp.poznan.pl

Udostępnij artykuł: