Konferencja prasowa 22.01.2013 – InfoDOK

Relacje

W 2012 roku Polacy zastrzegli aż 114 tysięcy utraconych dokumentów, to 5% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie w ubiegłym roku 5 663 razy próbowano wyłudzić kredyty na łączną kwotę 298 milionów złotych. W porównaniu do 2011 roku, kiedy takie próby opiewały na 510 milionów złotych, stanowi to spadek o 42%. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dynamicznie rośnie i jest coraz bardziej skutecznym narzędziem przeciwdziałającym przestępstwom z wykorzystaniem skradzionych dokumentów - wynika z 12. edycji raportu InfoDOK przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na wtorkowej konferencji prasowej.

W 2012 roku Polacy zastrzegli aż 114 tysięcy utraconych dokumentów, to 5% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie w ubiegłym roku 5 663 razy próbowano wyłudzić kredyty na łączną kwotę 298 milionów złotych. W porównaniu do 2011 roku, kiedy takie próby opiewały na 510 milionów złotych, stanowi to spadek o 42%. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dynamicznie rośnie i jest coraz bardziej skutecznym narzędziem przeciwdziałającym przestępstwom z wykorzystaniem skradzionych dokumentów - wynika z 12. edycji raportu InfoDOK przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na wtorkowej konferencji prasowej.

W Konferencji wzięli również udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

130129.infodok.01.550x366

Raport InfoDOK: 42% mniej prób wyłudzeń w 2012 roku!

W IV kwartale 2012 roku łączna kwota prób wyłudzeń wyniosła 54 miliony złotych. Ten wynik jest o 52% niższy od kwoty z analogicznego okresu z 2011 roku (113 mln zł) oraz o 67% niższy od rekordu z IV kwartału 2010 roku, kiedy to osiągnięto poziom ponad 163 milionów złotych. "W całym 2012 roku próbowano w bankach wyłudzić 5 663 kredyty. Jeszcze kilka lat temu zanotowaliśmy aż 8 806 takich prób. Spadek tej liczby wynika z tego, że przestępcy wiedzą, że wykorzystywanie cudzej tożsamości do wyłudzenia kredytu jest coraz trudniejsze. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej osób wie, że pierwszym krokiem po utracie dokumentów powinna być wizyta w banku i zastrzeżenie ich w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE" - mówi Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Na koniec grudnia 2012 roku wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wynosiła 1 173 562 sztuk. W ostatnim roku odnotowano wzrost bazy o 114 325 dokumentów, to o 5% więcej niż w 2011 roku. Codziennie do systemu trafia ponad 300 dokumentów. "Skuteczność Systemu DZ jest coraz większa. Spadek liczby prób wyłudzeń i ich wartości jest znaczący. Mimo to trzeba pamiętać o tym, że liczba oszustw poza systemem bankowym jest wielokrotnie wyższa niż tych, które dotyczą samych banków. To właśnie dlatego trzeba stale rozbudowywać bazę Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE i poszerzać krąg firm i instytucji z niej korzystających" - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Zmiany przepisów dotyczących BTE mogą kosztować nawet 3 miliardy złotych!

Posłowie zaproponowali zmiany w Prawie Bankowym, które ograniczą funkcjonowanie bankowych tytułów egzekucyjnych (b.t.e.). Tymczasem, co potwierdził kilkukrotnie Trybunał Konstytucyjny,narzędzieto jest istotnym elementem sprawnie działającego systemu bankowego. Proponowane zmiany mogą kosztować klientów banków nawet 3 miliardy złotych!

Wyposażenie banków w szczególne uprawnienia dochodzenia roszczeń w stosunku do swoich klientów miało miejsce dużo wcześniej niż w ustawie Prawo Bankowe przyjęte po transformacji gospodarczej. Ta szczególna regulacja była obecna we wszystkich wcześniejszych ustawach - Prawo Bankowe, począwszy od dekretu o reformie bankowej z 1948 r. Rozwiązanie takie jest powszechnie przyjęte w wielu krajach europejskich.

Regulacje dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego, czy wcześniej do 1997 r. bankowego tytułu wykonawczego, były wielokrotnie kwestionowane i poddawane analizie przez Trybunał Konstytucyjny, który za każdym razem potwierdzał jego zgodność z Konstytucją. Przepisy Prawa bankowego z 1989 r. stanowiły, że wyciągi z ksiąg banków, oraz inne dokumenty związane z dokonywaniem czynności bankowych, stwierdzające zobowiązania na rzecz tych banków i zaopatrzone w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są wymagalne, miały moc tytułów wykonawczych, bez potrzeby uzyskiwania dla nich sądowych klauzul wykonalności. Egzekucja należności stwierdzonych bankowymitytułami wykonawczymi odbywała się według wyboru banku, w trybie określonym w kodeksie postępowania cywilnego bądź w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Bankowy tytuł egzekucyjny jest w tym obszarze zdecydowanie mniej władczym rozwiązaniem. Ustawa - Prawo bankowe z 1997 r.zastąpiła bankowy tytuł wykonawczy bankowym tytułem egzekucyjnym wystawionym na podstawie oświadczenia klienta banku o poddaniu się egzekucji, wymagającym przed skierowaniem go do egzekucji nadania mu przez sąd klauzuli wykonalności i egzekwowalnym jedynie w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Trybunał Konstytucyjny w 2005 r. wskazał, że instytucja b.t.e. nie narusza konstytucyjnej gwarancji prawa do sądu, a więc prawa do domagania się przez dłużnika merytorycznego rozpoznania sprawy. Trybunał potwierdził, że dłużnikowi przysługują określone środki ochrony prawnej, a zastosowanie b.t.e. jest poddane ścisłej kontroli sądowej. Dłużnik może, jeszcze przed wystawieniem tytułu egzekucyjnego, wytoczyć przeciwko bankowi powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, podnosząc zarzut nieważności albo bezskuteczności złożonego oświadczenia. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, może natomiast bronić swoich praw w drodze zażalenia na postanowienie sądu oraz w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego, jeżeli egzekwowana wierzytelność nie istnieje lub istnieje w kwocie mniejszej. Dłużnik może równocześnie skutecznie zablokować prowadzoną przeciwko niemu egzekucję jeśli wraz z powództwem skieruje do sadu wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie egzekucji.

Proponowane zmiany zmierzają do uchylenia postanowień art. 96 - 98 ustawy - Prawo Bankowe, które dotyczą b.t.e. Związek Banków Polskich przeciwstawia się tej propozycji, gdyż będzie ona działała na szkodę klientów i systemu bankowego. Bankowy tytuł egzekucyjny w istotny sposób upraszcza, przyspiesza i czyni tańszym postępowanie egzekucyjne wytaczane dłużnikom banku.

130129.infodok.02.550x366

Pengab: Noworoczna korekta na rynku kredytów

Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o 5,8 p. i wynosi obecnie 11,5 p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 12,7 p. i w stosunku do wyniku z grudnia jest niższy o 7,0 p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z 15,0 do 10,3 p. (-4,7 p.). Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co piątej placówce bankowej. W stosunku do grudnia przewidywania w tym zakresie nie uległy większym zmianom.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), zmalał o 3,4 p. w stosunku do grudnia i wynosi obecnie 10,9 p. Poprawiła się sytuacja na rynku bieżących depozytów złotowych, w największym stopniu w przypadku depozytów podmiotów gospodarczych. Jednak prognozy zarówno w odniesieniu do depozytów bieżących jak i terminowych wskazują na spadki w najbliższych miesiącach.

Na rynkach depozytów walutowych, miesiąc upłynął pod znakiem stabilizacji i niewielkich spadków. Jednak w najbliższym czasie przewiduje się dalsze spadki. Pogorszeniu uległa sytuacja na rynkach kredytów złotowych. W najbliższych miesiącach, w zależności od rynku, spodziewana jest poprawa (klienci biznesowi) bądź spadki (klienci indywidualni). Pogorszenie sytuacji miało również miejsce na rynku kredytów konsumenckich, mieszkaniowych, kredytów o wartości do 1 mln euro udzielanych przedsiębiorstwom. W najbliższych miesiącach spodziewane jest ustabilizowanie sytuacji lub poprawa koniunktury.

RAPORT "Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce- ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020"

Raport InfoDOK - IV kwartał 2012 r. można pobrać tutaj.

Materiały z konferencji prasowej

Udostępnij artykuł: