Kongres Związku Miast Polskich i Kongres Urbanistyki Polskiej

Samorząd

Między 19 a 21 września 2012 odbędzie się w Lublinie IV. Kongres Urbanistyki Polskiej. Połączony on będzie z Kongresem Związku Miast Polskich oraz pokongresowym Walnym Zjazdem Delegatów TUP.

IV. Kongres Urbanistyki Polskiej organizowany w Lublinie w roku 2012 pod hasłem „Odpowiedzialni za Miasto” będzie debatą w szerokim gronie odpowiedzialnych – tych, którzy odpowiadają za stan naszych miast z tytułu pełnionych przez siebie funkcji i tych, którzy chcą wziąć na siebie współodpowiedzialność z powodu swych obywatelskich przekonań i zainteresowań. Kongres i poprzedzające go przygotowania zmierzają do budowy szerokiej koalicji na rzecz reformy gospodarki przestrzennej. W tym celu aktywnymi uczestnikami i współorganizatorami Kongresu, oprócz dotychczasowych uczestników kongresów urbanistyki, będą przedstawiciele organizacji społecznych, świata biznesu, świata nauki i kultury, a także politycy i media. Ich aktywny udział zapewni transmisję poglądów prezentowanych podczas dyskusji kongresowej do opinii publicznej i nada odpowiednią rangę Kongresowi.

Główny cel IV. Kongresu to społeczna mobilizacja na rzecz odpowiedzialnego zarządzania miastem z pokazaniem wyzwań i kierunków działań każdej odpowiedzialnej grupy aktorów sceny miejskiej. Kongres podejmie debatę o rządzących (podmiotach, których decyzje przesądzają o rozwoju, kondycji i funkcjonowaniu miasta) oraz o rządzonych (mieszkańcach i użytkownikach miast), o ich zadaniach oraz roli formalnej i rzeczywistej. Będziemy oceniać skutki ich działalności oraz rozważać jak doprowadzić do racjonalnego i odpowiedzialnego zarządzania miastem, w imię wspólnych interesów. Z pewnością będziemy mówili też o potrzebie zmiany prawa. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że bez istotnej zmiany społecznego systemu wartości i rozwoju kapitału ludzkiego sama technokratyczna zmiana systemu regulacyjnego, nie osadzona w systemie wartości społecznych i nie zbudowana na kompleksowych rachunkach społeczno – ekonomicznych nie prowadzi do poprawy w efektywności funkcjonowania i rozwoju miast.

Zintegrowane i odpowiedzialne zarządzanie miastem wymaga zatem także zmiany zasad rządzenia, dobrego prawa, sprawnych instytucji publicznych, uspołecznienia sfery decyzji o mieście i zwiększenia odpowiedzialności za miasto wszystkich zainteresowanych. Wymaga przygotowania nowej generacji odpowiedzialnych specjalistów, znawców problematyki miejskiej, w tym planistów, urbanistów, socjologów, ekonomistów i menadżerów miast, którzy będą wspierali procesy współodpowiedzialnego zarządzania.

Forma organizacyjna IV. Kongresu

Sesje Kongresu są ustawione sekwencyjnie, dając Uczestnikom możliwość całościowego prześledzenia obrad i debat, aż do podjęcia uchwały kongresowej włącznie. Ze względu na wagę, jaką przywiązujemy do wypracowania stanowiska Kongresu, organizatorzy zrezygnowali z równoległego organizowania sesji.

Przewidziana jest natomiast możliwość równoległej prezentacji wydarzeń około kongresowych w formie wystaw sponsorskich, wydarzeń multimedialnych, wystaw posterowych dla najlepszych referatów związanych z tematyką Kongresu. Sesje organizowane są tak, aby w formie dyskusji panelowych i dyskusji otwartych dać możliwość włączenia się do konstruktywnej debaty wielu uczestnikom Kongresu.

W założeniach Kongresu przewidziana jest publikacja pokongresowa wydawana w serii „Biblioteka urbanisty” gdzie przewidujemy również opublikowanie głosów pokongresowych, nadesłanych w okresie miesiąca od zakończenia Kongresu.

W ramach Kongresu odbędą się 4 sesje:

  • Sesja I. „Miasto oczami urbanisty. Czy urbaniści wiedzą lepiej?”[czwartek, 20 września, godz.: 11.00 – 13.00],
  • Sesja II. ” Rządzący i Rządzeni” [czwartek, 20 września, godz.: 14.00 – 16.30],
  • Sesja III. „Miasto i pieniądze” [piątek, 21 września, godz.: 9.00 – 11.30],
  • Sesja IV. „Budowanie miasta” [piątek, 21 września, godz.: 12.00 – 14.30].

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosc-427-x_kongres_miast_polskich.html.

Źródło: www.zmp.poznan.pl

Udostępnij artykuł: